16 Iulie, 2018

Formularul 205 preia funcţia fişelor fiscale!

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 17/12/2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1913/2012 modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acest act introduce formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

Noul formular 205 conţine şi detalii privind veniturile din salarii, preluând şi funcţia fişelor fiscale folosite pentru angajaţi până la 31 decembrie 2011.

* Depunerea declaraţiei

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la secţiunea III “Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit prevăzut la secţiunea III “Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

În cazul veniturilor din salarii se generează tabelul prevăzut la secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite se generează câte un tabel prevăzut la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

* Veniturile declarate

Declaraţia se completează pentru următoarele venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;

- venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare;

- venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;

- câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

- venituri din salarii;

- venituri din dividende;

- venituri din dobânzi;

- câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi al părţilor sociale;

- venituri din lichidarea persoanei juridice;

- venituri din premii;

- venituri din jocuri de noroc;

- venituri din pensii;

- venituri din activităţi agricole;

- venituri din arendare;

- venituri din alte surse.

* Termenul de depunere a declaraţiei 

Declaraţia se completează şi se depune anual:

- până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
- ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, în condiţiile art. 84 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

ATENŢIE! Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

* Organul fiscal competent

Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală. În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală. Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia.

În situaţia în care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat îi comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi datele referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului.

Pe baza acestor date, unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării declaraţiei.

* Modul de completare şi depunere

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi în secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare: originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat; copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere de declaraţii on-line existent pe portalul e-guvernare.ro.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu