22 Februarie, 2018

Formulare pentru deciziile de anulare sau reducere a penalităţilor

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 163/2012, publicat în Monitorul Oficial nr.120 din 17 februarie a.c., modelele unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

● Formularele aprobate privesc decizia de anulare şi, respectiv, decizia de reducere a penalităţilor de întârziere, în temeiul prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, dată pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.

Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în Art.XI la care se face referire, prevede că, pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:

- penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;

- penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art.111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

Articolul respectiv prevede că, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

În cazul iniţial prevăzut de Art.XI din O.G. nr. 30/2011, respectiv plata voluntară (sau compensare) până la 31 decembrie 2011 sau până la 30 iunie 2012, se desfiinţează, total sau parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac, actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale, stinse prin modalităţile admise, de mai sus.

Prevederile se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.

● În aplicarea prevederilor Art.XI din O.G. nr.30/2011, reamintim două acte de aplicare, respectiv:

- Ordinul MFP nr. 2604/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 707 din 6 octombrie 2011, privitor la obligaţiile fiscale administrate de ANAF, precum şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul MFP şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- Ordinul comun MAI/MFP nr. 259/2842 din 2011, publicat în Monitorul oficial nr. 838 din 25 noiembrie 2011, pentru obligaţiile fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu