Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2706/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 761 din 28 octombrie a.c., noi formulare pentru Declaraţiile 010 şi 070.

Actul normativ modifică, astfel, Ordinul MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare.

■ Prin modificările pe care le aduce actul normativ, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal, au fost completate cu „contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.”. În acest sens, trebuie avute în vedere art.29619 alin.(1) din Codul fiscal care prevede următoarele:

“Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Declaranţii vizaţi sunt persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute de 2963 lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. În ce priveşte persoanele asigurate, din categoriile la care se face trimitere, aceastea sunt:

a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. (2);

b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

Veniturile impozabile, considerate asimilate salariilor, conform art.55 alin.(2) Cod fiscal, sunt:

– indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;

– indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ (cu începere de la 1 octombrie 2011);

drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

– remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale(cu începere de la 1 octombrie 2011);

– remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari(cu începere de la 1 octombrie 2011);

– sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

– sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori(cu începere de la 1 octombrie 2011);

– sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

– indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

– sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

– sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie(cu începere de la 1 octombrie 2011);

– indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă(cu începere de la 1 octombrie 2011);

– orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii(cu începere de la 1 octombrie 2011).

■ Ordinul MFP modifică, totodată, formularele şi instrucţiunile de completare pentru:

– “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;

– formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070)“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here