În Jurnalul Oficial al UE nr.L 222/1 din 27 august a.c. a fost publicat regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.842/2011 al Comisiei din 19 august de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005. Regulamentul are relevanţă pentru Spaţiul Economic European.

Prin regulamentul de înlocuire se aduc completări la formularele standard şi se actualizează  anumite elemente din formulare, fiind abrogat Regulamentul (CE) nr. 1564/2005.

● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 41-44 și 63 din Directiva 2004/17/CE, entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele IV-IX, XII și XIII la prezentul regulament.

● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 35, 36, 58, 64, 69 şi 70 din Directiva 2004/18/CE, autorităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele I, II, III şi VIII-XIII.

● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolul 3a din Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE, autorităţile contractante şi entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexa XIV.

● Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor prevăzute la articolele 30, 32, 52 şi 64 din Directiva 2009/81/CE, autorităţile contractante şi entităţile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele XV-XVIII.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Lista anexelor

Anexa I: Formularul standard 1: „Anunţ de informare prealabilă”

Anexa II: Formularul standard 2: „Anunţ de participare”

Anexa III: Formularul standard 3: „Anunţ de atribuire a contractului”

Anexa IV: Formularul standard 4: „Anunţ orientativ periodic –Utilităţi”

Anexa V: Formularul standard 5: „Anunț de participare –Utilităţi”

Anexa VI: Formularul standard 6: „Anunț de atribuire a contractului –Utilități”

Anexa VII: Formularul standard 7: „Sistem de calificare –Utilități”

Anexa VIII: Formularul standard 8: „Anunţ privind profilul cumpărătorului”

Anexa IX: Formularul standard 9: „Anunţ de participare simplificat în cadrul unui sistem de achiziţie dinamic”

Anexa X: Formularul standard 10: „Concesionare de lucrări publice”

Anexa XI: Formularul standard 11: „Anunţde participare – Contracte care vor fi atribuite de un concesionar care nu este o autoritate contractantă”

Anexa XII: Formularul standard 12: „Anunţ de concurs”

Anexa XIII: Formularul standard 13: „Rezultatele concursului de proiecte”

Anexa XIV: Formularul standard 15: „Anunţ de transparenţă ex ante voluntară”

Anexa XV: Formularul standard 16: „Anunţ de informare prealabilă – Apărare și securitate”

Anexa XVI: Formularul standard 17: „Anunţ de participare – Apărare și securitate”

Anexa XVII: Formularul standard 18: „Anunţ de atribuire a contractului – Apărare și securitate”

Anexa XVIII: Formularul standard 19: „Anunţ de subcontractare – Apărare și securitate”RO

*

Pentru cei interesaţi în cadrul legal comunitar în materia publicităţii pentru achiziţii publice:

– Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări;

– Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor;

– Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale;

– Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii;

– Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securității şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE.

Câteva precizări sunt, de asemenea, de reţinut, astfel:

– Directivele 89/665/CEE și 2004/18/CE prevăd că achiziţiile publice de lucrări, de bunuri şi de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directivele menționate.

– Directivele 92/13/CEE și 2004/17/CE prevăd că toate contractele de achiziţii publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directivele menţionate.

– Directiva 2009/81/CE prevede că anumite contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii în domeniul apărării şi securităţii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunţurile prevăzute pentru publicare trebuie să conţină toate informaţiile stipulate în directiva menţionată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here