Executivul a emis, recent, Ordonanța de urgență nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

Ordonanță de urgență reglementează cadrul general privind condițiile pe care o societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare și investiții. 

Ce statut vor avea fondurile

Fondurile suverane de dezvoltare și investiții urmează să fie organizate ca societăți pe acțiuni înființate conform Legii nr. 31/1990 și prezentei ordonanțe de urgență, deținute integral de stat, care au ca activitate principală operațiuni financiare, inclusiv efectuarea de investiții financiare în nume și cont propriu, cu aport în numerar și în natură la capitalul social, inclusiv sub formă de acțiuni deținute de stat la societăți, inclusiv strategice, atât pe piața internă, cât și pe piața externă.

Fondurile suverane vor putea desfășura și alte operațiuni economice ca activități secundare. 

b) proiect rentabil – proiect de investiții pentru care se urmărește obținerea unei rate de rentabilitate pe termen lung corespunzătoare domeniului în care se realizează investiția;

c) proiect sustenabil – proiect de investiții viabil care contribuie la dezvoltarea economică a țării;

d) condiții de piață, de transparență și de competitivitate – în cazul activelor/instrumentelor tranzacționabile, sunt acele condiții care asigură vânzarea sau cumpărarea la valoare de piață, prin proceduri transparente și competitive;

e) strategia fondurilor suverane de dezvoltare și investiții – strategia pe termen mediu privind efectuarea investițiilor financiare în scopul obținerii de profit și de dezvoltare economică a țării, inclusiv privind administrarea acțiunilor deținute în portofoliu, în condițiile îndeplinirii unor obiective de risc și rentabilitate stabilite de către adunarea generală a acționarilor corelat cu asigurarea resurselor de finanțare necesare desfășurării activității fiecărui fond suveran de dezvoltare și investiții, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. 

Scopurile urmărite

Fondurile au ca scop, potrivit ordonanţei, atât dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singure sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, inclusiv prin participarea în parteneriate public-private, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

În temeiul acestui act normativ, prin hotărâre a Guvernului urmează să se stabilească condițiile de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale prezentei ordonanțe de urgență, precum și ale actelor constitutive ale Fondurilor.

Prin aceeaşi viitoare hotărâre de Guvern urmează să se stabilească încadrarea societăților în categoria societăților de interes strategic, pe baza propunerilor transmise de autoritățile publice tutelare. 

Resursele fondurilor

Din reglementările aprobate prin ordonanță rezultă că:

– statul poate aporta bunuri mobile și imobile, inclusiv numerar la capitalul social al fiecărui Fond.

– resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar se asigură din bugetul autorității publice centrale care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic.

– aportul în natură se stabilește prin aceeași hotărâre a Guvernului și se poate compune și din bunuri mobile și imobile proprietate privată a statului.

– bunurile mobile și imobile aduse ca aport la capitalul social inițial de statul român trec din domeniul privat al statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la registrul comerțului. 

Principiile de organizare

– Fondurile vor fi administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

– Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorității publice centrale, autoritate care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic și un reprezentant din cadrul MFP.

– Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire.

– Strategia fiecărui Fond se elaborează de către directorat, se avizează de Consiliul de supraveghere și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.

– Strategia fiecărui Fond este corelată cu un set de indicatori de performanță pe termen mediu și lung stabiliți de adunarea generală a acționarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea fiecărui Fond, corespunzător cu domeniile și activitățile de dezvoltare.

– Fondurilor NU li se aplică prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Ai nevoie de OUG nr. 100/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here