Reglementările legale sunt date prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Legea a fost republicată în Monitorul oficial nr. 482/2007, iar cea mai recentă modificare a intervenit prin Legea nr. 52/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 11.04.2017. 

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale. 

Schimbarea locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei

Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparţinând Spaţiului Economic European.

În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, participanţii pot opta între a plăti în continuare contribuţiile la un fond de pensii din România sau a plăti contribuţii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul ţării respective, dacă aceasta nu contravine legislaţiei acestei ţări. 

Contractul-cadru de societate

Prin amendamentele aduse de Legea nr. 52/2017, modificarea contractului de societate se poate realiza la propunerea administratorului sau a majorităţii participanţilor. De asemenea, prin derogare de la prevederile Codului civil, hotărârile privind modificarea contractului de societate se adoptă cu acordul majorităţii participanţilor, dacă prin contract nu se stabileşte altfel. 

Acţiunile în instanţă sunt scutite de taxe

Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe. 

Schema de pensii private

Conţinutul schemei de pensii private se stabileşte prin normele Comisiei şi cuprinde, între altele:

 • condiţiile de eligibilitate a participanţilor pentru aderarea la schema de pensii private;
 • modalitatea de împărţire între participanţi a sumelor rezultate din investirea activelor;
 • principiile investiţionale ale schemei de pensii private;
 • riscurile financiare, tehnice şi de altă natură implicate de schema de pensii private, precum şi natura şi distribuţia riscurilor;
 • dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale;
 • condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor private;
 • condiţiile de acordare a prestaţiilor private în caz de invaliditate;
 • periodicitatea şi procedura de raportare a informaţiilor către participanţi;
 • condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.

Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator, cu avizul Comisiei şi cu informarea ulterioară a participanţilor. 

Investiţiile fondului de pensii

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private verifică îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:

 • investirea în interesul participanţilor şi beneficiarilor-;
 • investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea lor;
 • investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată; investiţiile în instrumente care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată trebuie să nu depăşească niveluri prudenţiale;
 • investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului;
 • activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.
 • investirea activelor fondurilor de pensii administrate privat de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv pe ratinguri de credit emise de agenţiile de rating de credit. 

Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând participanţii cu privire la noua politică investiţională.

Investiţiile activelor fondurilor de pensii administrate privat şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit. 

Condiţii pentru participarea la fond

 Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.

 Persoanele, altele decât cele de mai sus, în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

 O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii şi poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este.

 Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenţă. Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează în cote egale pentru fiecare fond de pensii administrat privat, la data la care se face repartizarea.

 Fiecare administrator informează, în scris, în termen de 30 de zile de la notificare, participanţii care au fost repartizaţi aleatoriu, la fondul aflat în administrarea sa, de către instituţia de evidenţă cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia.

 După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. Fac excepţie perioadele pentru care nu există obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale în sistemul public. În situaţia în care un participant încetează să contribuie, acesta rămâne participant cu drepturi depline la fondul de pensii.

 Drepturile participantului pot fi transferate în alte ţări în care acesta are domiciliul sau reşedinţa, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

 Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeşte o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

 De la data pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, participantul poate obţine:

a) o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul său personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuţie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;

b) o pensie privată, dacă activul său personal net este suficient.

 În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

 În situaţia în care un participant doreşte să adere la alt fond de pensii, acesta este obligat să îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care se transferă, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de pensii, şi să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare. Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se realizează transferul de disponibilităţi, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeaşi dată. 

Contribuţia la fondul de pensii

 Contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii. Contribuţia se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună şi în aceeaşi modalitate de calcul cu contribuţia obligatorie.

 Participantul care a fost detaşat în altă ţară are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii din România, pe toată durata detaşării. În situaţia continuării plăţii contribuţiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, lucrătorul detaşat în România şi angajatorul acestuia, după caz, vor fi exoneraţi de obligaţia de a contribui la un fond de pensii din România.

• Baza de calcul, reţinerea şi termenele de plată a contribuţiei la fondul de pensii sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale. Din momentul începerii activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul.

 În termen de 9 ani de la începerea activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 şi cu o creştere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Ai nevoie de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here