În Monitorul Oficial nr. 1214 din 11 decembrie 2020 a fost publicată Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, reglementare aprobată prin Ordinul nr. 2088/2020 al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

Procedura se încadrează în prevederile aprobate prin Cap. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, ordonanţă în preambulul căreia anularea unor obligaţii accesorii este motivată de faptul că aceste obligaţii «îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribuabilii afectați direct sau indirect de criza SARS-CoV-2».

Sfera de aplicare

– Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii se aplică obligațiilor administrate de Administrația Fondului pentru Mediu. Prin obligații la bugetul Fondului pentru mediu se înțelege obligații fiscale principale reprezentând taxe și contribuții, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:

  • declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
  • decizii de impunere;
  • decizii referitoare la obligații accesorii.

– Prin obligații la bugetul Fondului pentru mediu administrate de Administrația Fondului pentru Mediu se înțelege inclusiv obligațiile individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența Administrației Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, în vederea recuperării.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în Procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice. Se includ la beneficiari şi următorii debitori:

  • debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
  • persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea fiscală solidară sau răspunderea la insolvenţă, pentru obligațiile la bugetul Fondului pentru mediu, aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
  • debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor principale la bugetul Fondului pentru mediu stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanță de urgență, respectiv până la data de 14 mai 2020;
  • debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații principale la bugetul Fondului pentru mediu scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.

– Procedura distinge şi reglementează situaţiile posibile în cazul declarațiilor rectificative prin care se corectează obligații principale la bugetul Fondului pentru mediu cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pentru acordarea anulării accesoriilor, inclusiv situaţii generate de rezultatul unor inspecţii fiscale. 

Obiectul facilităților fiscale

– Administrația Fondului pentru Mediu acordă următoarele facilități fiscale:

  • amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică Administrația Fondului pentru Mediu;
  • anularea obligațiilor de plată accesorii.

– Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;

c) orice alte obligații de plată accesorii. 

Documentar

O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

CAPITOLUL II Anularea unor obligații accesorii

ARTICOLUL VIII Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

(2) În sensul prezentului capitol, prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului  29/2020privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156  (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale;

c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

(5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here