Prin ordin al ministrului mediului s-a aprobat noul formular de declaraţie privind obligaţiile privind obligaţile la Fondul pentru mediu, precum şi noile instrucţiuni de completare. Ordinul nr. 591/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 288 din 24.04.2017, dată de la care este abrogată reglementarea anterioară dată prin Ordinul nr. 549/2006. Mai jos găsiţi câteva din precizările din instrucţiunile de completare. 

Date privind obligaţile bugetare

Obligaţiile fiscale cu termen de declarare şi de plată trimestrial: sumele de plată se completează în declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferente lunilor martie, iunie, septembrie şi decembrie a anului respectiv.

Obligaţile fiscale cu termen de declarare şi de plată anual: sumele de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

Sumele datorate reprezintă contribuţii, taxe ori alte sume datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Date privind cantităţile de deşeuri de declarat

Instrucţiunile de completare păstrează sistematizarea pentru :

 • deşeuri inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale;
 • ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili;
 • deşeuri municipale eliminate prin depozitare;
 • anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
 • ambalaje contractate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare;
 • anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării contractate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;
 • echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
 • baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;
 • echipamente electrice şi electronice contractate de către organizaţii colective autorizate pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare;
 • baterii şi acumulatori portabili contractate de către organizaţiile colective autorizate pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare. 

Depunerea Declaraţiei

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii/plătitorii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.

Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă.

După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.

Documentar

Ordinul ministrului mediului nr. 591/2017. Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

1. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile reprezentând:

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la OUG nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) începând cu 1 ianuarie 2017, taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr. 196/2005;

d) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

e) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

f) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;

2. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:

a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională; cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual; cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi; cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea, realizată în mod individual şi/sau prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi; cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare în mod individual şi/sau prin transferul responsabilităţii către operatori economici autorizaţi.;

b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, atât în mod individual, cât şi prin transferarea responsabilităţii, pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat;

c) cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională, cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual, cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transfer de responsabilitate către operatori economici autorizaţi, cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate în mod individual şi/sau prin operatori economici autorizaţi, în vederea stabilirii diferenţei dintre cantitatea anuală de colectat în mod individual şi cea efectiv colectată în mod individual;

d) cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele în mod individual, cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care se realizează obiectivele prin transfer de responsabilitate către operatori economici autorizaţi, cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate în mod individual şi/sau operatori economici autorizaţi, în vederea stabilirii diferenţei dintre cantitatea anuală de colectat în mod individual şi cea efectiv colectată în mod individual;

3. Trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 • ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit O.U.G.nr. 195/2005, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere;

4. Semestrial până la data de 25 a lunii următoare semestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru:

a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare, cantităţile de deşeuri de ambalaje reciclate şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin alte operaţiuni de valorificare decât reciclarea;

b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare şi cantităţile de anvelope uzate gestionate;

c) cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi cantităţile de DEEE colectate;

d) cantităţile de baterii şi acumulatori portabili introduse pe piaţa naţională pentru care operatorii economici autorizaţi au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili colectate;

5. Anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la O.U.G.nr. 196/2005;

b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G.nr. 196/2005 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare în mod individual;

c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior;

f) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

g) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile;

h) contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la O.U.G.nr. 196/2005, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate;

i) contribuţia de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate;

j) contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la O.U.G.nr. 196/2005, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;

k) contribuţie de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile. 

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

3 COMENTARII

 1. Buna seara, in cazul in care o firma distribuie diverse echipamente cu baterii, insa nu declara si nu plateste pentru acest lucru, unde se poate inainta o petitie pentru verificarea acestei firme? Multumesc!

 2. Cumpar paleti ,ii reconditionez am aviz de la mediu,ii vand la diversi clienti.Ce declaratie se depune ,termen si ce taxa se plateste.Cu pretuire va multumesc!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here