În urma unui material apărut anterior pe Legestart – pe care îl puteţi consulta aici – unele completări sunt necesare pentru a lămuri întrebările primite pe acest subiect.

Reamintim că, aceste precizări, la fel ca şi cele din materialul anterior, au ca bază de pornire modificările aduse la Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007, republicată în Monitorul Oficial nr. 678/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările au fost aprobate prin Hotărârea nr. 3/2014 a Congresului Uniunii, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/2014.

În ceea ce interesează materia în discuţie, sunt aplicabile dispoziţiile din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, act normativ care, odată aprobat de Parlament, a abrogat Legea insolvenţei nr. 85/2006, dar la care Statutul face încă referiri, pentru actele şi dosarele aflate pe rol în faza de tranziţie a celor două acte normative.

Potrivit legii în vigoare, toate cheltuielile aferente procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidatorul judiciar, se suportă din averea debitorului.

În acest scop, se deschide un cont bancar special, din care urmează să se facă plăţi, pe bază de dispoziţii emise de debitor sau, după caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidatorul judiciar.

Fondul de lichidare

Aşa cum arătam şi în materialul precent, dacă debitorul nu are disponibilităţi băneşti, se recurge la fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui buget previzionat.

Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR) constituie acest fond şi îl administrează, în conformitate cu prevederile Statutului UNPIR. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare.

Este bine să reţinem, aici, două aspecte, şi anume:

  • de buna administrare a fondului răspunde, efectiv, comisia de cenzori care funcţionează pe lângă Consiliul naţional de conducere al UNPIR;
  • sumele cuprinse în fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.

Ca surse de finanţare, fondul de lichidare este constituit prin:

  • aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerţului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în registrul comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare documente specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege;
  • preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii de prevenire a insolvenţei sau de insolvenţă.

Potrivit prevederilor din Statutul UNPIR, procentul de 2% colectat se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar.

ATENŢIE: Prin excepţie, în cazul reorganizării procentul de 2% se aplică doar la sumele obţinute prin recuperări de creanţe sau prin vânzări de active.

Sumele prevăzute pentru plata procedurilor se plătesc cu prioritate în momentul existenţei disponibilului în contul debitorului. Sumele plătite din fondul de lichidare pentru cheltuielile de procedură sunt considerate avansuri şi vor fi restituite de către practicianul în insolvenţă din averea debitoarei la momentul existenţei lor.

NU sunt decontate din fondul de lichidare expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii.

Valorificarea bunurilor debitorului. Tot în situaţia în care debitorul nu are disponibilităţi băneşti în contul său, în scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator. Până la desemnarea comitetului creditorilor, decizia de valorificare aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. După desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul comitetului. De altfel, tot după desemnarea comitetului creditorilor, administratorul judiciar le poate solicita acestora avansarea sumelor necesare continuării procedurii.

Sancţiuni. Prin modificările aduse la Statutul UNPIR se prevede că decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu excepţia cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014.

Fondul de solidaritate

Acest fond se constituie în cadrul UNPIR, la nivel central şi se alimentează din cele două surse de formare a fondului de lichidare, despre care am vorbit mai sus.

  • În acest cont se varsă, în primul rând, 10% din sumele lunare colectate de registrul comerţului, ca taxe care se achită la aici pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în registrul comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare documente specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege. Sumele cu această destinaţie se reţin direct de către Secretariatul general al UNPIR din totalul sumelor lunare virate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi se varsă în contul Fondului de solidaritate.
  • O altă sursă o constituie un procent de 10% din procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă. Acest procent, de 10% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, se reţine de filialele UNPIR, cu prioritate, şi se virează în contul Fondului de solidaritate în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here