Acest drept al ANAF este prevăzut de art. 82 Cod fiscal, potrivit căruia organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală. 

Procedura de înregistrare din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale a fost aprobată prin OPANAF nr. 2921/2016, ordin care abrogă, totodată, vechea reglementare dată prin OPANAF nr. 714/2012.

În vigoare de la 26 octombrie 2016, Ordinul preşedintelului ANAF a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 850/2016. 

Cine pune în mişcare mecanismul

Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate şi care poate fi:

  • organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul – în cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale – în cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent/sediul permanent desemnat – în cazul contribuabililor nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României prin sedii permanente;
  • organul fiscal stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – pentru contribuabilii nerezidenţi pentru care s-au stabilit competenţe speciale de administrare ale organului fiscal central;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar – în cazul sediilor secundare care au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii. 

Contribuabili vizaţi

Procedura se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum şi entităţilor fără personalitate juridică, ce au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală, conform legii, precum şi sediilor secundare care au obligaţia înregistrării ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii, denumite, în continuare, contribuabili.

Procedura NU se aplică persoanelor fizice care deţin cod numeric personal şi sunt supuse impozitului pe venit, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. 

Înregistrarea din oficiu

Înregistrarea fiscală a contribuabililor se poate realiza, de către organul fiscal  competent, din oficiu, pe baza constatărilor proprii ale acestuia.

Dacă înregistrarea fiscală se realizează din oficiu, pe baza constatărilor unor compartimente cu atribuţii de administrare fiscală, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea se semnează de conducătorul compartimentului solicitant.

Procedura prevede şi posibilitatea ca înregistrarea fiscală din oficiu să fie făcută pe baza constatărilor organelor de inspecţie fiscală; în acest caz, inspecţia fiscală transmite compartimentului de specialitate o solicitare motivată, însoţită de copii de pe actele care au stat la baza formulării solicitării. 

Înregistrarea la cererea altei autorităţi

Dacă înregistrarea fiscală se realizează la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, aceste autorităţi transmit organului fiscal competent o solicitare motivată, însoţită de copii de pe documentele care au stat la baza formulării solicitării. Solicitarea trebuie să conţină dovada faptului că contribuabilul a cărui înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal. Dacă se solicită înregistrarea fiscală a unor sedii secundare trebuie comunicate şi datele de identificare ale contribuabilului care le-a înfiinţat.

În cazul în care autoritatea care administrează creanţe fiscale nu transmite dovada că contribuabilul a cărui înregistrare fiscală este solicitată este subiect al unui raport juridic fiscal şi/sau transmite datele de identificare incomplete, organul fiscal central competent respinge cererea. Organul fiscal central competent comunică autorităţii solicitante respingerea motivată a cererii. Cu alte cuvinte, cel puţin în această etapă, persoan vizată nu are motive să intervină pentru verificări. 

Notificarea contribuabilului

În ambele cazuri, adică dacă înregistrarea fiscală are la bază constatări proprii ale organelor de administrare fiscală, precum şi în urma solicitării primită din partea altor organe care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte o notificare, în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului şi care reprezintă şi invitaţie în vederea audierii contribuabilului.

ATENŢIE! Nu se emit notificări, în cazul în care înregistrarea fiscală a contribuabilului are la bază:

  • constatări ale organelor de inspecţie fiscală;
  • hotărâri judecătoreşti definitive/definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea fiscală efectuându-se în baza declaraţiei contribuabilului.

În cazul în care, în termenul prevăzut de notificare, contribuabilul prezintă organului fiscal central competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare fiscală a contribuabilului. Sistarea procedurii de înregistrare fiscală se aduce de îndată la cunoştinţa contribuabilului.

După expirarea termenului prevăzut de notificare, compartimentul de specialitate, în baza datelor deţinute, întocmeşte un referat prin care propune înregistrarea fiscală a contribuabilului respectiv, dacă contribuabilul nu se prezintă în urma notificării SAU dacă documentele prezentate de contribuabil, ca urmare a notificării, nu justifică sistarea procedurii de înregistrare fiscală.

Referatul, prin care se propune înregistrarea fiscală a contribuabilului, se întocmeşte şi în cazul în care înregistrarea fiscală a contribuabilului are la bază constatări ale organelor de inspecţie fiscală sau dacă există hotărâri judecătoreşti definitive/definitive şi ire
vocabile transmise de instanţele judecătoreşti, prin care se dispune înscrierea unor fapte în cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neînregistrate fiscal în România.

În baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

Data înregistrării fiscale a contribuabilului este data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

Înainte de comunicarea Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate verifică dacă respectivul contribuabil a depus declaraţie de înregistrare fiscală, după expirarea termenului prevăzut în notificare.

În cazul în care contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală până la data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune desfiinţarea deciziei şi sistarea procedurii.

În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării Deciziei privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte certificatul de înregistrare fiscală, care se comunică contribuabilului.

Odată cu înregistrarea fiscală a contribuabilului se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei de înregistrare fiscală, conform prevederilor legale în vigoare. 

Formulare

Prin acelaşi ordon al preşedinteluli ANAF au fost aprobate şi următoarele formulare:

  • „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.02.10;
  • „Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale”, cod M.F.P. 14.13.07.10. 

Ai nevoie de Codul Fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Sunt cetatean Roman si American, nerezident. Primesc o pensie de limita de varsta din Dec 2012 care este depusa la BRD in contul meu curent, in fiecare luna. Nu am alte venituri in Romania si nu detin nici o proprietate in Romania. Am citit ca persoanele cu pensie de limita de varsta sunt inregistrate automat la ANAF de catre Casa de Pensii. Vreau sa stiu daca ANAF atribuie un cod fiscal NIF in cazul acestei categorii persoane care nu poseda nici un alt venit decat pensia de limita de varsta. Intreb acest lucru, deoarece BRD actualizeaza datele posesorilor de cont si a trebuit sa completez un formular FISA DE ACTUALIZARE DATE in care mi s-a cerut codul NIF. Eu locuiesc in SUA unde fiscul nu elibereaza astfel de coduri. Deoarece nu exista, inca, acorduri in domeniul pensiilor cu SUA, eu arat balanta contului meu curent in fiecare an. Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here