Atragem atenţia, în cele ce urmează, asupra unora dintre reglementările privind fiscalitatea veniturilor din salarii, în urma modificărilor recente aduse acestor dispoziţii din Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie, cu aplicare de la 1 februarie a.c.

* În ce priveşte regulile de impunere proprii veniturilor din salarii care se aplică şi altor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor, ordonanţa a modificat reglementările pentru:

indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.

Până la 1 februarie, era in vigoare impozitarea sumelor acordate de organizaţii non-profit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

– sumele reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

Până acum, erau luate în considerare sumele reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.

Rămân nemodificate dispoziţiile privind regulile de impozitare la venituri considerate asimilate salariilor, pentru următoarele categorii:

– indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

– indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;

– drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

– indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

– remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;

– remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

– sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

– sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

– indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

– indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

– indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;

– orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

* Ca sume care nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, ordonanţa a modificat următoarele încadrări:

– sumele primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare.

În forma anterioară, erau luate în calcul sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, fiind exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fără scop lucrativ şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice;

– sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere.

Dispoziţiile în vigoare până la 1 februarie se refereau la sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, fiind exceptate veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.

Reamintim, în context, că, potrivit art. 55 alin. 3 Cod fiscal, avantajele, cu excepţia veniturilor neimpozabile pentru că nu sunt considerate venituri salariale, avantaje primite în legătură cu venituri pentru activitate salarială sau asimilată includ, însă nu sunt limitate la:

– utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;

– cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei;

– împrumuturi nerambursabile;

– anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului;

– abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;

– permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;

– primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii.

– tichete-cadou acordate potrivit legii.

Şi o ultimă menţiune din reglementările privind definirea veniturilor din salarii: a rămăs nemodificată dispoziţia potrivit căreia avantajele primite în bani şi în natură şi imputate salariatului în cauză nu se impozitează.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here