Vă propunem o analiză comparativă a dispoziţiilor în materie, pe textele de reglementare din actualul şi viitorul Cod fiscal.

Definirea veniturilor

Dispoziţiile art. 103 alin. (1) din Codul fiscal 2015 reiau, pe fond, clasificarea veniturilor din activităţi agricole obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, provenind din:

  • cultivarea produselor agricole vegetale;
  • exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
  • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Sub o titulatură distinctă, art. 104 din CF 2015 tratează despre veniturile din silvicultură şi piscicultură care se supun impunerii ca venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile referitoare la venituri din alte surse.

Veniturile obţinute din valorificarea produselor cuprinse în definiţiile generale, în altă modalitate decât în stare naturală, reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii ca venituri din activităţi independente. Astfel, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Scutiri

În CF 2015, legiuitorul a preferat să trateze, distinct şi global, scutirile de la impozitul pe venit pentru  persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, fiind incluse în art. 60 scutirile pentru veniturile realizate din  activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la veniturile neimpozabile, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:

  • produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
  • produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii ca venituri din activităţi independente.

Veniturile definite în acest capitol, pe care îl analizăm, sunt neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului cu produse vegetale şi suprafeţe eligibile, precum şi animale/nr. capete (nr. familii de albine).

Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute în tabelul cu produse vegetale şi animale NU generează venit impozabil.

Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit

Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit care se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale şi animalele.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti.

Comisia are o componenţă modificată, fiind formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un delegat din partea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit NU au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă încadrată în definiţiile generale, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite optează pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit.

Declaraţia cu termen de depunere 25 mai NU se depune pentru veniturile neimpozabile.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

  • 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
  • 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Impozitul se plăteşte la bugetul de stat. În noua redactare, a dispărut completarea potrivit căreia “din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale”.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here