Reglementararea privind firma de comerţ este dată de Legea registrului comerţului nr.26/1990, republicată în temeiul Legii nr. 28/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  Legea defineşte firma ca fiind numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului.

Norma metodologică aprobată prin ordinul ministrului justiţiei nr.2594/2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor dedică stabileşte cadrul pentru verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei.

■ În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării. Câteva clarificări sunt necesare:

– o firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un comerciant, atunci când nu aparţine altui comerciant prin înregistrarea ei anterioară în registrul comerţului.

– o firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este necesară, generică sau uzuală şi atunci când nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea.

nu reprezintă elemente de distinctivitate:

a) articularea cuvintelor;

b) inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

c) dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

d) adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;

e) utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;

f) folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

g) utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, diez, •, % etc.;

h) utilizarea/neutilizarea diacriticelor;

i) adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor “grup”, “holding”, “company”, “trust”, “com”, “trans” ori altele asemenea;

j) adăugarea cuvântului “România” indiferent de limba în care este redat.

De la aceste condiţii nu se poate deroga, chiar dacă există acordul scris dat de comerciantul persoană fizică sau juridică înregistrat în registrul comerţului pentru utilizarea unei denumiri identice cu o denumire deja utilizată.

Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbării denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.

Între persoanele juridice participante la fuziune sau, după caz, la divizare, transmiterea firmei înregistrate este permisă fără să existe obligativitatea verificării disponibilităţii şi/sau rezervării ei, când persoana juridică transmiţătoare îşi încetează existenţa.

Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerţ.

■ Elementele constitutive ale firmei. Firma trebuie să cuprindă toate elementele cerute de lege, conform specificităţii persoanei juridice respective. Reţinem, mai întâi, însă, restricţiile potrivit cărora firma nu poate conţine cuvintele “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora. În schimb, firma care conţine cuvintele “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale ori locale poate fi utilizată numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului.

Normele prezintă condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească firma după tipul comerciantului.

● Firma unui comerciant persoană fizică autorizată, respectiv a unei întreprinderi individuale se compune din numele şi, după caz, prenumele comerciantului scrise în întregime sau din nume şi iniţialele prenumelui/prenumelor acestuia, urmate de sintagma “persoană fizică autorizată” sau PFA, respectiv “întreprindere individuală”, scrisă în întregime. În cazul în care există identitate de nume şi prenume cu o altă persoană fizică autorizată sau cu numele utilizat de o întreprindere individuală înregistrată în registrul comerţului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar dacă şi după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă menţiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerţului său.

● Firma unei întreprinderi familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie din a cărui iniţiativă se înfiinţează asociaţia familială, la care se va adăuga menţiunea “întreprindere familială”, scrisă în întregime. În caz de identitate de nume şi prenume cu un alt comerciant persoană fizică sau cu firma unei alte întreprinderi familiale înregistrată în registrul comerţului sau rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar dacă şi după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă menţiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerţului său.

● Firma unei societăţi în nume colectiv se compune din numele, firma sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea “societate în nume colectiv”, scrisă în întregime.

● Firma unei societăţi în comandită simplă se compune din numele, firma sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi, cu menţiunea “societate în comandită”, scrisă în întregime.

● Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire cu semnificaţie proprie şi este urmată, după caz, de menţiunea “societate pe acţiuni”, scrisă în întregime sau “S.A.”, ori “societate în comandită pe acţiuni”, scrisă în întregime.

● Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire cu semnificaţie proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau ale mai multor asociaţi şi este urmată de menţiunea “societate cu răspundere limitată”, scrisă în întregime sau “S.R.L.”

● Firma unei societăţi europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedată sau urmată de abrevierea “S.E.”, conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

● Firma regiei autonome, societăţii naţionale sau companiei naţionale este cea stabilită prin actul normativ de înfiinţare a acestora.

● Firma institutului naţional de cercetare-dezvoltare este cea stabilită prin actul de înfiinţare a acestuia.

● Firma societăţii cooperative se compune dintr-o denumire proprie şi este însoţită de sintagma “societate cooperativă”.

Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma “cooperativă de credit” sau “bancă cooperatistă”, cu indicarea denumirii localităţii în care are sediul social. Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiaşi reţele cooperatiste.

● Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie menţionată la art. 44, însoţită de sintagma “casă centrală” sau “bancă centrală cooperatistă”.

● Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma “cooperativă agricolă”.

● Firma unei societăţi cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de menţiunea “societate cooperativă europeană” sau de iniţialele “S.C.E.”, iar când membrii societăţii cooperative europene au răspundere limitată, şi de sintagma “cu răspundere limitată”.

● Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma “grup de interes economic” sau de iniţialele “G.I.E.”

● Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma “grup european de interes economic” sau de iniţialele “G.E.I.E.”

● Firma filialei unei persoane juridice urmează regulile prevăzute pentru forma juridică în care s-a constituit respectiva persoană, la care se poate adăuga cuvântul “filială”, potrivit opţiunii acestei persoane juridice înregistrate.

● Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul “sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala. În cazul înfiinţării de către aceeaşi persoană juridică a mai multor sucursale în aceeaşi localitate, se poate adăuga un indicativ de natură să le deosebească între ele. Firma sucursalei din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate se compune din firma persoanei juridice care a înfiinţat-o, denumirea localităţii unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul “sucursală” şi de denumirea localităţii în care are sediul sucursala. În situaţia în care, prin excepţie, denumirea sucursalei este diferită de cea a persoanei juridice din străinătate, denumirea sucursalei va fi urmată de indicarea firmei şi persoanei juridice respective, precum şi de cuvântul “sucursală”.

■ Păstrarea firmei anterioare. Dobânditorul unui fond de comerţ poate să continue activitatea sub firma anterioară numai cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi şi cu obligaţia de menţionare în cuprinsul firmei a calităţii de succesor.

Păstrarea firmei anterioare este permisă societăţii pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau societăţii cu răspundere limitată, fără cerinţa menţionării raportului de succesiune. Dacă în cuprinsul firmei se include şi numele unei persoane fizice, este necesar acordul expres al acesteia sau, după caz, al succesorilor săi.

■ Disponibilizarea firmei. Pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii unei firme din registrul comerţului, aceasta este indisponibilă. Prin excepţie, firma respectivă este disponibilă pentru persoana juridică ce şi-a schimbat denumirea, revenind la denumirea anterioară pe care şi-a rezervat-o în acest sens.

■ Verificarea disponibilităţii şi/sau rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, în baza completării cererii-tip, cu menţionarea a 3 denumiri diferite, în ordinea preferinţei, la care se anexează dovada privind plata taxelor legale şi, după caz, procură, dovadă de consimţământ etc.

Rezervarea firmei se înregistrează în catalogul firmelor numai în situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de normele metodologice.

Solicitantului i se eliberează, sub semnătură, dovada privind verificarea disponibilităţii şi rezervarea firmei, semnată de directorul ORCT sau de persoana împuternicită de acesta. Dovada eliberată este valabilă pentru o perioadă de 3 luni de la data rezervării şi poate fi prelungită succesiv, la cererea formulată de solicitant înainte de expirarea acesteia, cu achitarea taxelor şi tarifelor corespunzătoare.

Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se pronunţa judecătorul-delegat şi, după caz, directorul ORCT, cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here