Un proiect de ordin comun MFP/MMJS prevede Procedura de transmitere, de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale teritoriale competente, a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale /alte drepturi prevăzute de legi speciale. 

Procedura urmează să pună în aplicare dispoziţiile art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului) privind sistemul unitar de pensii publice, astfel cum au fost modificate, de dată recentă, prin OUG nr. 103/2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

Anterior, legea prevedea că debitele din prestaţii sociale – mai nou sunt incluse şi debite din alte drepturi din legi speciale – trebuiau recuperate prin executorii proprii ai CNPP, precum şi ai caselor de pensii sectoriale.  

Obiectul Procedurii – lansată în dezbatere publică de MMJS pe data de 12 aprilie – îl constituie debitele reprezentând sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate în termenul general de prescripție de 3 ani, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, respectiv:

a) debitele aflate la data de 31 decembrie 2017 în evidența caselor teritoriale de pensii;

b) debitele înregistrate în evidenţele contabile a caselor teritoriale de pensii după data de 1 ianuarie 2018.

Predarea-primirea titlurilor executorii prin care sunt individualizate debitele se va face între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Casa Națională de Pensii Publice, respectiv casele teritoriale de pensii și Ministerul Finanțelor Publice, prin ANAF, respectiv organele fiscale teritoriale competente. 

Ce dosare se transmit la organul fiscal?

Casele teritoriale de pensii transmit către organele fiscale teritoriale următoarele documente:

a) titlurile executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale care nu pot fi recuperate conform prevederilor art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/2010, în termenul general de prescripție;

b) dosarele de executare silită aferente titlurilor executorii de la lit. a);

c) dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispune şi se duc la îndeplinire măsurile asiguratorii;

d) dosarele debitorilor declaraţi insolvabili.

Documentele sunt cele aflate în evidența caselor teritoriale de pensii la data de 31 decembrie 2017, cât și cele care vor intra în evidența acestora după această dată. 

Ce debite trec în executare silită?

Dosarele debitelor aflate în sold la data de 31 decembrie 2017: în cazul în care, la data inventarierii, se constată că recuperarea debitului nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 ani, titlurile executorii însoţite, după caz, de dosarele de executare silită aferente, vor fi transmise organului fiscal teritorial competent în termen de 90 de zile de la data inventarierii, în vederea preluării lor în executare silită.

Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea, după caz în continuare, a executării silite a acestora în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

• Dosarele debitelor declarate insolvabile şi evidenţiate într-o situaţie separată, în afara bilanţului, la data de 31 decembrie 2017, vor fi transmise organului fiscal teritorial competent în termen de 90 de zile de la data inventarierii, împreună cu debitele şi cu dosarele de executare silită.

• Debite înregistrate în evidenţele contabile după data de 1 ianuarie 2018: în cazul în care, la data emiterii titlurilor executorii, se constată că recuperarea acestora nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 ani, titlurile executorii vor fi transmise organului fiscal teritorial în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului executoriu, în vederea preluării în executare silită.

Transmiterea cu întârziere a titlurilor executorii nu împiedică efectuarea, după caz în continuare, a executării silite a acestora în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

• Deciziile de revizuire sau anulare a unor titluri executorii emise de casele teritoriale de pensii se transmit, în termen de 10 zile, organului fiscal teritorial competent, în vederea preluării lor în evidenţele contabile. 

Notificarea celor interesaţi

Casele teritoriale de pensii vor notifica:

  • debitorii cu privire la predarea către organul fiscal teritorial a titlului executoriu prin care s-a individualizat debitul reprezentând sume încasate necuvenit, precum şi cu privire la unitatea Trezoreriei Statului şi conturile în care acestea vor fi achitate.
  • terţii popriţi cu privire la conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, unde urmează a se vira sumele reţinute după data predării titlurilor executorii către organul fiscal teritorial competent.

Documentar

Legea nr. 263/2010  

Art. 181.  

(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, debitele provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reținere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.

(2) Reținerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani.

(3) În cazul în care, la data emiterii titlului executoriu, se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) și (2) nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

(4) Debitele recuperate în condițiile alin. (1) – (3) se fac venit la bugetul din care au fost finanțate sumele încasate necuvenit.

(5) În situația prevăzută la alin. (3), procedura de transmitere, de către casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum și aceea de evidență a recuperării debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here