Ordinul nr. 6451/2022 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023 este în vigoare de la 18 ianuarie 2023.

Anual, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se constituie un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare (FSS).

Cuantumul procentual al FSS se stabileşte prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei.

FSS se utilizează pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit şi este la dispoziţia ministrului educaţiei şi se repartizează instituţiilor de învăţământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanţarea situaţiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exerciţiului bugetar şi care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial.

Sumele alocate din FSS instituţiilor de învăţământ superior de stat pot fi folosite pentru:

a) asigurarea resurselor necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru organizarea/desfăşurarea unor activităţi ocazionale (conferinţă, simpozion, workshop) de interes naţional, programate de către Ministerul Educaţiei, denumit în continuare MEd, sau de către instituţiile de învăţământ superior, în scopul dezvoltării activităţilor didactice şi de cercetare;

b) susţinerea acţiunilor desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior pentru dezvoltarea internaţionalizării: participarea la proiecte educaţionale şi de cercetare comune cu universităţi de prestigiu; susţinerea în afara graniţelor ţării de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în sprijinul etnicilor români care doresc să studieze în România; participarea la târguri şi expoziţii internaţionale de educaţie;

c) susţinerea implicării instituţiilor de învăţământ superior în acţiuni cu participarea studenţilor/pentru studenţi, menite să contribuie la creşterea calităţii şi prestigiului învăţământului superior din ţara noastră;

d) finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea ţintelor europene stabilite pentru dezvoltarea spaţiului european al educaţiei (2021-2030);

e) asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea studenţilor pentru participarea la conferinţe internaţionale, la concursuri profesionale internaţionale şi la festivaluri artistice;

f) suport pentru asigurarea sustenabilităţii proiectelor de cercetare ale universităţii, prin susţinerea salarială pe timp limitat a personalului implicat în activităţi de cercetare, după încheierea finanţării acelor proiecte;

g) asigurarea, în timpul exerciţiului financiar, a finanţării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut şi de urgenţă care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial. Pentru a solicita obţinerea de fonduri în baza prezentei litere, consiliul de administraţie va adopta o decizie prin care va justifica temeinic motivele neprevăzute şi de urgenţă şi cauzele care au determinat lipsa de prevedere;

h) cofinanţarea proiectelor dedicate dezvoltării şi consolidării de reţele universitare europene;

i) asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea domeniilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior care sunt cuprinse în clasamentul internaţional de clasificare şi ierarhizare Academic Ranking of World Universities 2022 (http://www.shanghairanking.com/);

j) susţinerea implicării instituţiilor de învăţământ superior în parteneriate strategice pe direcţiile prioritare ale MEd, inclusiv pentru proiecte naţionale cu rol de fundamentare şi implementare a politicilor MEd, studii şi analize-suport;

k) susţinerea digitalizării activităţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Pentru a fi accesate sume din FSS:

a) universităţile transmit o cerere MEd prin care solicită finanţare din FSS, în care se precizează tipul de sprijin solicitat [conform art. 2 alin. (3) lit. a) –k)], cu justificarea şi estimarea/fundamentarea sumei solicitate, precum şi informaţii despre sumele primite în ultimii doi ani financiari, după caz;

b) Direcţia generală învăţământ universitar analizează cererea, conform criteriilor de acordare a finanţării din FSS stabilite prin prezentul ordin şi în funcţie de priorităţile strategice naţionale fixate de MEd, şi propune suma care poate fi alocată din FSS pentru fiecare solicitare de finanţare;

c) ministrul educaţiei aprobă/respinge propunerea Direcţiei generale învăţământ universitar privind suma care poate fi alocată din FSS pentru fiecare solicitare de finanţare.

Sumele alocate din FSS sunt considerate venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi sunt prevăzute în contractele de finanţare instituţională. Categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate din FSS sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru finanţarea de bază.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here