În şedinţa de Guvern din data de 30 ianuarie 2013, a fost prezentată o notă a ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, prin care deţinătorii de ferme familiale ar putea fi sprijiniţi din fonduri europene pentru a face diverse investiţii. Astfel, aceştia vor putea primi fonduri pentru achiziţia de utilaje sau pentru construcţii.

Ministrul Daniel Constantin va discuta în perioada următoare cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a modifica Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în scopul obţinerii acestei finanţări. “Aceasta este principala modificare pe care doresc să o fac în PNDR în 2013. Aş vrea să vin cu măsuri complementare pentru deţinătorii de ferme familiale, care să-i ajute pe aceşti oameni să facă investiţii şi să-şi desfacă producţia pe care o obţin”, a precizat Daniel Constantin.

Ferma familială reprezintă entitatea care desfăşoara o activitate economică permisă de lege, individual sau împreună cu familia sa pentru asigurarea autoconsumului, dar şi pentru comercializarea surplusului de produse obţinute. Activitatea economică desfăşurată de către ferma familială – permanent, ocazional sau temporar trebuie înregistrată şi autorizată în condiţiile legii.

MADR intenţionează deschiderea unei noi sesiuni prin Măsura 121 dedicată exploataţiilor de semi-subzistenţă în vederea dezvoltării activităţii agricole către piaţă (proiecte între 5.000 şi 50.000 euro). Aceşti beneficiari pot fi eligibili la viitoarea schemă de subvenţionare a dobânzii şi pentru cea de actualizare a diferenţei de curs valutar pentru achiziţia de utilaje în cadrul Măsurii 121. Se vor stabili proiecte tip, acordate cu titlu gratuit, pentru ferme destinate acestor fermieri.

În acelaşi context, mai semnalăm un comunicat, din 5 februarie a.c., al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se face cunoscută prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 si 123.

MADR, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR, a anunţat că sesiunile de depunere a proiectelor pentru Măsura 121- “Modernizarea exploataţiilor agricole” ş Măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, aflate în desfăşurare, vor fi prelungite până la data de 15 februarie 2013.

Cadrul legal comunitar şi naţional – câteva repere:

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) a fost reglementat, la nivel comunitar, prin Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 au fost stabilite normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;

În 2009, Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului a stabilit unele norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi şi a instituit,totodată, unele sisteme de ajutor pentru agricultori. În vederea punerii în aplicare, prin acelaşi regulament au fost  modificate regulamentele (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi a fost abrogat Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003;

În aplicarea Regulamentului 73/2009, menţionat anterior, Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 a stabilit normele de aplicare în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

Ca acte normative emise de autorităţile române, menţionăm:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MAPDR nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

Hotărârea Guvernului nr. 224/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Hotărârea de Guvern a stabilit cadrul general pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecţie, contractare, achiziţii, plată, control şi monitorizare, aferente proiectelor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), pe întreaga perioadă de derulare a programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergenţă.

Prin PNDR se finanţează inclusiv 3 scheme transparente de ajutor de stat elaborate potrivit Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 10 din 13 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi o schemă transparentă de ajutor de stat elaborată potrivit Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, ale căror prevederi sunt de strictă interpretare şi aplicare.

Aceste scheme, instituite/aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, sunt aferente măsurii 123 «Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere», şi anume:

– Schema XS 13/2008 «Stimularea IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor»;

– Schema XS 28/2008 «Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase»;

– Schema N 578/2009 «Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole».

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here