22 August, 2017

Facturarea într-o situaţie specială – de la 1 ianuarie 2013

Regimul facturării, aşa cum am mai avut prilejul să semnalăm prin materiale anterioare, urmează să fie modificat substanţial cu începere din anul viitor, prin efectul dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 621/2012. În cele ce urmează găsiţi precizări pe o situaţie specială, astfel cum va fi reglementată, începând cu 1 ianuarie 2013, prin dispoziţiile modificate ale art. 1551 din Codul fiscal.

Regula, pe care viitoarele reglementări privind facturarea o stabilesc prin alineatul 4 al art. 1551, prevede că în cazul livrărilor în vederea testării sau pentru verificarea conformităţii, a stocurilor în regim de consignaţie sau a stocurilor puse la dispoziţie clientului, la data punerii la dispoziţie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabilă va emite către destinatarul bunurilor un document care cuprinde următoarele informaţii:

a) un număr de ordine secvenţial şi data emiterii documentului;

b) denumirea/numele şi adresa părţilor;

c) data punerii la dispoziţie sau a expedierii bunurilor;

d) denumirea şi cantitatea bunurilor.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), persoana impozabilă trebuie să emită un document către destinatarul bunurilor, în momentul returnării parţiale sau integrale a bunurilor de către acesta din urmă. Acest document trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute la alin. (4), cu excepţia datei punerii la dispoziţie sau a expedierii bunurilor, care este înlocuită de data primirii bunurilor.

După ce am văzut regula generală, revenim acum la modificările de reglementare ce vor fi aplicate la art. 1551 alineatul (7), text potrivit căruia – de la 1 ianuarie 2013 – documentele  prevăzute la alin. (4) şi (5) nu trebuie emise în situaţia în care persoana impozabilă efectuează livrări de bunuri în regim de consignaţie sau livrează bunuri pentru stocuri puse la dispoziţie clientului, din România în alt stat membru care nu aplică măsuri de simplificare, situaţie în care trebuie să autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (8).

Potrivit acestei din urmă referiri, tot în regimul care va fi în vigoare începând de anul viitor, persoana impozabilă trebuie să emită o autofactură, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, pentru fiecare transfer efectuat în alt stat membru, în condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (10), şi pentru fiecare operaţiune asimilată unei achiziţii intracomunitare de bunuri efectuate în România în condiţiile prevăzute la art. 1301 alin. (2) lit. a).

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu