Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o dezlegare de principiu unor chestiuni de drept – în sinteză – dacă factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, reprezintă o factură individuală, cu valoare de titlu executoriu; dacă factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, considerată ca având caracter individual, constituie titlu executoriu și pentru debitul menționat ca reprezentând «sold precedent», ce ar putea include perioada de timp anterioară intrării în vigoare a dispozițiilor în baza cărora factura individuală a dobândit valoare de titlu executoriu, respectiv Legea nr. 224/2015, când la data exigibilității debitului factura individuală nu reprezenta titlu executoriu?”

Situaţia de fapt

– Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea, petentul executor judecătoresc a solicitat încuviințarea executării silite pornite în Dosarul execuțional nr. xxxx/2018 ca urmare a cererii formulate de creditoare în baza titlului executoriu reprezentat de Factura fiscală nr. xxxxxxxx/3.10.2018, pentru punerea în executare a obligațiilor cuprinse în titlul executoriu, prin toate formele de executare prevăzute de lege.

– Judecătoria a respins cererea, reținând că, potrivit dispozițiilor art. 632 din Codul de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu; constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633 din Codul de procedură civilă, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

– În speță, creditorul, prin intermediul executorului judecătoresc, a solicitat încuviințarea executării silite în baza Facturii nr. xxxxxxxx/3.10.2018 emise în baza contractului colectiv de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu asociația de proprietari la data de 14 noiembrie 2008.

– Potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 241/2006, „Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv”. Conform alin. (17) al aceluiași articol „Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie titlu executoriu”. Per a contrario, s-a reținut de către prima instanță că factura emisă în baza unui contract colectiv nu constituie titlu executoriu.

– Împotriva acestei încheieri a declarat apel societatea creditoare, susținând că prima instanță a făcut o greșită aplicare a legii, interpretând eronat actele deduse judecății.

– Astfel, apelanta a arătat că prima instanță a invocat o serie de motive care, eventual, ar ține de fondul titlului executoriu și ar putea fi cenzurate pe calea unei eventuale contestații la executare, iar nu în procedura necontencioasă a încuviințării executării silite.

– Mai mult, instanța de executare, pe calea încuviințării executării silite, nu poate verifica cuantumul creanței din titlul executoriu și să dividă titlul executoriu sau să verifice în vreun fel structura creanței înscrise în titlul executoriu, aceasta fiind o chestiune de fond a dreptului pretins, care nu poate fi analizată decât într-o procedură contencioasă, care în speța de față ar fi contestația la executare, când o asemenea neregularitate ar putea fi invocată de partea interesată procesual, nicidecum de instanță din oficiu.

– Totodată, contractul dintre părți este un contract de furnizare individual, iar caracterul executoriu este recunoscut facturii emise, indiferent de conținutul concret al acesteia, contrar celor reținute de prima instanță.

– Singurele aspecte pe care le poate verifica instanța de executare în procedura încuviințării executării silite sunt acelea referitoare la faptul dacă, formal, înscrisul depus constituie titlu executoriu, conform prevederilor legale invocate în cererea de executare silită.

– La data de 1 februarie 2019, apelanta-creditoare a depus la dosar o cerere de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: dacă raportul juridic dintre societatea creditoare, în calitate de furnizor al serviciului public de apă și canalizare, este unul colectiv sau unul individual, față de natura juridică a raportului contractual, care nu are o pluralitate de părți contractante, cu calitatea de utilizatori ai serviciului public de apă și canalizare; dacă aspectele legate de raporturile juridice ale asociațiilor de proprietari cu proprietarii acestora au vreo relevanță juridică în aprecierea raportului juridic al asociațiilor de proprietari în relația contractuală cu furnizorul serviciului de apă și canalizare, din perspectiva aprecierii caracterului individual de titlu executoriu al facturii pentru serviciul respectiv; dacă în procedura încuviințării executării silite a unui titlu executoriu direct instanța poate cenzura sumele înscrise în factura de apă și canalizare, care constituie titlu executoriu sau o asemenea examinare poate fi făcută doar pe calea unei contestații la executare; dacă factura constituie titlu executoriu pentru toate sumele înscrise în aceasta sau dacă instanța poate divide titlul executoriu în procedura necontencioasă a încuviințării executării silite.

Decizia ÎCCJ

Curtea admis sesizarea formulată de Tribunalul Tulcea – Secția civilă, de contencios administrativ și fiscal, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din același text normativ și la art. 31 alin. (1) teza finală și art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, factura fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, emisă pe numele unei asociații de proprietari de către furnizorul acestui serviciu, în baza unui contract încheiat între furnizor și asociație, calificat ca fiind colectiv, este titlu executoriu.

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 666 alin. (5) pct. 2 din Codul de procedură civilă, prin raportare la pct. 3 din același text de lege, factura fiscală emisă pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în raport cu dispozițiile art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 42 alin. (61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie titlu executoriu și pentru debitul menționat ca reprezentând „sold precedent”. 

Înalta Curte de Casație și Justiție – Decizia nr. 16/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 534 din 22 iunie 2020, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile (extrase)

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here