Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede clarificarea modului de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor şi creşterea performanţei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevăzute în Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cât şi prin Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Prin Nota de fundamentare la proiectul de act normativ se precizează că, pentru a nu fi afectate bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi implicit autonomia locală a acestora şi ţinând cont şi de prevederile capitolului II din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nevoii de sistematizare, de unificare a legislaţiei, a fost clarificat modul de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor şi creşterea performanţei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevăzute în Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cât şi prin Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

În virtutea acestor considerente, în Codul fiscal se propune inserarea unui nou paragraf la art. 286, prin care urmează să se precizeze că un “consiliu local POATE acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de cel mult şapte ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi pe baza certificatului energetic eliberat de către auditoriul energetic pentru clădiri, respectiv pentru clădirea care intră sub incidenţa prevederilor:

a) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

158/2011;

b) Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.”

Cu alte cuvinte, scutirea ar urma să poată fi acordată de către autorităţile locale, şi nu ca un drept legal, în condiţiile în care, în prezent, prin Legea nr.158 O.U.G. nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie beneficiază, în condiţiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinţei pe o perioadă de minimum 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Abrogarea scutirilor prevăzute de Legea nr.153/2011 trebuie înţeleasă în contextul aceleiaşi nou paragraf (7), citat mai sus, propus a fi inserat în art. 286 din Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here