Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 489/2016, a adus modificări şi completări la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanţa aplică un pachet de soluţii legislative de accelerare a înregistrării imobilelor din extravilan în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Se reglementează posibilitatea utilizării veniturilor proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru asigurarea suportului financiar necesar autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înregistrarea cu prioritate la nivel de sector cadastral a terenurilor agricole extravilane, precum şi a terenurilor intravilane, în situaţii de excepţie. Măsura urmăreşte să certifice situaţia tehnico-juridică a imobilelor, pentru a asigura o bază corectă de impozitare cu privire la aceste imobile. Se urmăreşte, astfel, ca până la 1 ianuarie 2017 să fie finalizată aplicarea legilor fondului funciar, ceea ce presupune eliberarea de la acea dată a tuturor titlurilor de proprietate la nivel naţional.

Au fost, de asemenea, completate reglementările referitoare la înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru proprietatea publică şi privată a statului.

În cartea funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral se vor înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor.

Este prevăzută o modalitate de înscriere a terenurilor din extravilan în privinţa cărora se înregistrează minusuri de suprafaţă la nivel de sector cadastral definit, prin menţionarea situaţiei drepturilor din titlurile de proprietate şi posibilitatea titularilor de a dispune de acestea.

Se prevede posibilitatea deschiderii unor astfel de cărţi funciare pentru terenurile înscrise în societăţi agricole sau arendate, cu evidenţierea regimului juridic special al acestor terenuri, în ceea ce priveşte folosinţa, referitoare la arendă şi patrimoniu de afectaţiune.

Finanţarea din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a deschiderii cărţilor funciare conform procedurii înregistrării sistematice, pentru imobilele situate în extravilan şi, pe cale de excepţie a celor din intravilan, este menită să sprijine procesul de restituire a proprietăţilor, conform legislaţiei speciale, şi să soluţioneze situaţiile generate de suprapunerile de terenuri, precum şi situaţiile generate de necesitatea stabilirii unor amplasamente legale şi a delimitării terenurilor proprietate a statului.

Prin modalitatea de finanţare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, stabilită de ordonanţă, se urmăreşte ca autorităţile locale să poată derula procedurile de achiziţionare a serviciilor de înregistrare sistematică, prin intabularea gratuită a imobilelor pentru cetăţeni şi stat.

A fost reglementată, totodată, modalitatea de stabilire a cuantumului onorariilor notariale ce se vor achita pentru plata certificatelor de moştenitor, emise în beneficiul moştenitorilor. Reglementarea vine în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care prevăd că: „Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea. . . a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

Ai nevoie de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here