Faţă de dispoziţiile generale privind creditarea persoanelor fizice, un recent Regulament emis de BNR adaugă unele facilităţi în caz de restructurare şi conversie a creditelor.

Regulamentul nr. 2/2015 emis de BNR aduce, de fapt, completări la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, act normativ care se aplică, în ceea ce interesează semnalarea de faţă, instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit, persoane juridice străine.

Capitolul III al actului normativ de bază conţine dispoziţii privind creditarea persoanelor fizice, faţă de care sunt prevăzute excepţii, a căror listă a fost completată.

Regimul general de creditare pentru persoane fizice

Prin aceste dispoziţii, Regulamentul stabileşte că, la fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare în cazul creditelor de consum se utilizează următoarele valori:

  • pentru şocul pe curs de schimb – 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD. În cazul celorlalte valute se utilizează valoarea aferentă CHF. În cazul în care venitul solicitantului şi creditul solicitat sunt exprimate în două monede străine diferite, pentru şocul pe curs de schimb se utilizează maximul dintre şocurile celor două valute faţă de moneda naţională;
  • pentru şocul pe rata dobânzii – 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele;
  • pentru şocul pe venit: în cazul veniturilor de natură salarială – 6%; pentru celelalte categorii de venituri împrumutătorii utilizează coeficienţii de ajustare menţionaţi la lit. d) şi g) de la alin. 1).

Prevederile privind riscul valutar se aplică numai pentru partea de finanţare pentru care clientul nu dovedeşte că dispune de venituri în valuta creditului sau indexate la valuta creditului. Prevederile privind riscul de rată a dobânzii nu se aplică în cazul creditelor cu dobândă fixă.

Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligaţiilor totale de plată decurgând din credite sau alte finanţări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus, din cheltuielile eligibile, cel puţin cheltuielile de subzistenţă şi obligaţiile de plată, altele decât cele de natura creditului.

La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că din documentele şi informaţiile prezentate rezultă că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care să certifice veniturile declarate autorităţilor fiscale.

În situaţiile în care nu există obligaţii legale de declarare a veniturilor la autorităţile fiscale, împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza altor documente justificative.

La acordarea creditelor de consum denominate în valută sau indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie să dispună de garanţii reale şi/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.

Poliţele de asigurare având ca obiect acoperirea riscului de neplată sunt asimilate garanţiilor personale.

Faţă de aceste dipoziţii generale – şi următoarele incluse în Capitolul III din Regulamentul de bază, acelaşi act normativ are prevăzută şi lista categoriilor de credite şi operaţiuni care pot face excepţie, listă care – aşa cum am semnalat – a fost completată, începând cu 9 martie, data publicării în Monitorul oficial nr. 163/2015 a Regulamentului nr. 2/2015.

Iată la ce se referă această listă, actualizată (în care am evidenţiat cele două noi categorii incluse):

  • creditele acordate persoanelor fizice, cu destinaţie finanţarea studiilor, acoperirea cheltuielilor de natură medicală ori a cheltuielilor legate de deces;
  • creditele garantate pe întreaga perioadă de derulare cu garanţie de tip depozit colateral constituit la instituţia creditoare, pentru sumele efectiv acoperite de o astfel de garanţie;
  • operaţiunile realizate exclusiv în scopul restructurării la acelaşi împrumutător, din considerente de dificultăţi financiare ale debitorului, a creditului/creditelor acordate persoanelor fizice în sold la momentul realizării operaţiunii de restructurare în scopul adaptării condiţiilor de rambursare la noile posibilităţi ale debitorului;
  • creditele care se rambursează din subvenţii la care debitorul este îndreptăţit potrivit legislaţiei aplicabile, în limita acestor subvenţii.
  • operaţiunile realizate exclusiv în scopul restructurării creditelor potrivit actelor normative ce prevăd acordarea de către stat a unor facilităţi fiscale ori a altor avantaje debitorilor persoane fizice;
  • operaţiunile realizate exclusiv în scopul conversiei creditelor persoanelor fizice acordate în valută sau indexate la cursul unei valute în credite în monedă naţională ori în moneda în care sunt denominate sau indexate sursele debitorului pentru rambursarea creditului.

Reţinem că, Regulamentul dă dreptul împrumutătorilor să stabilească, prin normele proprii de creditare, condiţiile de acordare şi de garantare a creditelor.

Ai nevoie de Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here