28 Ianuarie, 2020

Facilităţi fiscale pentru firmele cu datorii restante către stat

În Monitorul oficial nr. 707 din 6 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul MFP nr. 2604 prin care se dispune acordarea de facilităţi privind plata obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011.

Facilităţile fiscale prevăzute de reglementarea semnalată se înscriu în două paliere.

O primă categorie se referă la anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011. Nu se includ aici obligaţiile prevăzute în cea de a doua categorie şi care se referă la reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 30 iunie 2012.

Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art.111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală potrivit căruia, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Ordinul mai precizează:

- organele competente pentru obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea facilităţii;

- cuprinderea obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011;

- dobânzile aferente obligaţiilor principale care cuprind şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora;

- includerea în aceste facilităţi a majorărilor de întârziere datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010;

- obligaţiile fiscale pentru care NU se acordă facilităţile;

- mecanismul prin care se acordă facilităţile.

Mai notăm o subliniere din Ordinul MFP, şi anume că procedurile de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală se aplică şi pentru obligaţiile fiscale cu scadenţă după intrarea în vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, neachitate în termenul legal de plată. Trimiterea respectivă prevede următoarele:

“Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:

a) penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;

b) penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

(2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art.111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), se desfiinţează, total sau parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac, actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale, stinse potrivit alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.”

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu