Semnalăm, mai jos, reglementări aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 pentru a elimina problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat sume de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, în privinţa fluxului de lichidităţi.

O.U.G. nr. 50/2013, este publicată în Monitorul oficial nr. 320 din 3 iunie a.c. şi a fost comentată în ansamblul ei de Adrian Benta, la secţiunea “Opinii” din Legestart.

Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, pot solicita amânarea la plată a obligaţiilor fiscale (reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiile accesorii), administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.


Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amânare la plată.
Amânarea la plată NU se acordă:
• contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
• contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
• contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

CEREREA DE ACORDARE A AMÂNĂRII

În scopul amânării la plată, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amânării, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la aceasta.

ATENŢIE.
Documentul de atestare este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amânare la plată. Documentul se emite de către autoritatea competentă la cererea contribuabilului, în termen de 5 zile de la data solicitării. La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunţă la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză. În acest caz, în documentul emis autoritatea competentă confirmă că a luat act de notificarea contribuabilului.
Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amânare la plată, ori de câte ori este cazul, în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale.

CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ

• După primirea cererii, organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică contribuabilului;
• Prin excepţie de la prevederile Codului de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia;
• Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării amânării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

SOLUŢIONAREA CERERII

Cererea contribuabilului se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau decizie de respingere, după caz.
În cazul aprobării cererii şi dacă contribuabilul a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, organul fiscal emite:
• decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale;
• decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată.
Autoritatea competentă efectuează plata sumelor datorate contribuabilului într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contribuabilului în scopul derulării proiectului cu finanţare europeană. Virarea sumelor se efectuează cu condiţia prezentării de către contribuabil a ordinului de plată prin care îşi achită obligaţiile fiscale amânate la plată.

OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ŞI ACCESORII

Pe perioada amânării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilii nu datorează dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, dacă au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.
Ori de câte ori, anterior finalizării amânării la plată, autorităţile competente notifică organului fiscal că suma înscrisă în documentul de certificare nu mai este datorată, în întregime sau în parte, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, total sau parţial, după caz. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură, potrivit legii, pe întreaga perioadă de amânare la plată.

PE PERIOADA AMÂNĂRII LA PLATĂ:

• nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale amânate la plată;
• nu se sting obligaţiile fiscale ce fac obiectul amânării la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.

ATENŢIE:

Pentru contribuabilii care au depus cereri de rambursare la autorităţile competente, nu începe sau se suspendă executarea silită a obligaţiilor fiscale în limita sumei solicitate la rambursare pentru care termenul de plată a cererii de rambursare a fost depăşit. În acest caz autoritatea competentă emite un document prin care certifică întârzierea plăţii cererii de rambursare şi cuantumul sumei solicitate la rambursare. Suspendarea încetează în cazul emiterii unei decizii de respingere a amânării la plată.

Contribuabilii care au încasat, după termenul contractual, sume aferente cererilor de rambursare aprobate, de la autorităţile competente, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
• obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură sunt validate de către autoritatea competentă;
• dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt datorate şi nestinse la data depunerii cererii;
• contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.

Procedura de aplicare
a acestor dispoziţii cuprinse în O.U.G. nr. 50/2013 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here