21 Ianuarie, 2018

Facilităţi de plată la impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole

Citiţi mai jos despre posibilităţile noi de plată, instituite prin modificările aduse la reglementările din Codul de procedură fiscală prin O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 553/2013. Dispoziţiile de modificare sunt în vigoare de la data de 2 septembrie a.c.

Prin excepţie de la regimul general în materie, recentele modificări la Codul de procedură fiscală prevăd că impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a ANAF, dacă între unitatea administrativ-teritorială şi ANAF s-a încheiat un protocol în acest scop.

Data plăţii este data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal, inclusiv pentru sumele achitate eronat de către contribuabil pe alte tipuri de obligaţii sau stinse eronat de către organele fiscale în realizarea procedurii prevăzute la alin. (4).

art35-1Sursa foto: Lege5 Online

Sumele încasate cu titlu de impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole se depun de către organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în cont distinct de disponibil, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la încasare, împreună cu situaţia privind sumele încasate, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data documentului prin care s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire contribuabil, tipul obligaţiei achitate, suma achitată.

Competenţa teritorială

Regula generală, aplicabilă potrivit art. 33 din Cod proc. fiscală este aceea că pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, local sau al municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.

În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent. În cazul înregistrării fiscale, declaraţia de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.

La marii contribuabili, pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea ANAF a creanţelor fiscale datorate de aceştia, inclusiv de sediile lor secundare, competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale, prin ordin al preşedintelui ANAF.

Competenţa în cazul sediilor secundare

În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care le-a înfiinţat.

Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea.

Competenţa teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale

Derogarea introdusă prin O.G. nr. 28/2013 vizează regula generală prevăzută prin art. 35 Cod proc. fiscală, potrivit căruia compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu