Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a suferit modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 706/2018 şi intrată în vigoare la data de 17 august. Semnalăm, aici, doar acele noutăţi care îi privesc direct pe cei aflaţi în situaţia de a fis expropriaţi în temeiul acestei legi. 

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici

• Întocmirea planurilor parcelare aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere se face în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini. 

• În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligația prezentării la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri. 

Transferul dreptului de proprietate

• Decizia de expropriere se emite și își produce efectele în condițiile prezentei legi, în situația în care proprietarii imobilelor sau moștenitorii legali ai acestora au bunurile imobile supuse unor măsuri asiguratorii de către organele de urmărire penală/executare silită sau sunt ipotecate ca efect al unor contracte de împrumut. Într-o asemenea situaţie, sunt prevăzute etapele pe care trebuie să le parcurgă expropriatorul: notificarea organelor de urmărire penală/de executare silită și/sau creditorului, cu datele de identificare a bunului imobil, datele de identificare a proprietarilor, valoarea imobilului etc.)

• În situația în care organul de urmărire penală/de executare silită și/sau creditorul comunică faptul că intenționează să dispună instituirea măsurilor asiguratorii/poprirea asupra sumelor rezultate din exproprierea bunului imobil, expropriatorul va consemna sumele în contul proprietarului imobilului, concomitent cu instituirea respectivelor măsuri, cu înștiințarea organului de urmările penală/de executare silită, respectiv a creditorului.

 După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentații întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Ulterior operațiunii de intabulare, expropriatorul are obligația de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcție de complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 24 de luni. 

Documentaţiile cadastrale

• În situația în care consecința directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuție ori a detaliilor de execuție va fi renunțarea la unele imobile afectate inițial de lucrarea de interes public, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului județean/consiliului local, restituirea acestor imobile către proprietarii care au acceptat cuantumul despăgubirilor propuse de expropriator. Sumele consemnate pe seama și la dispoziția expropriaților vor fi retrase din conturile de consemnare și vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

• Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul coridorului de expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, cu avizul tehnic emis de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după caz. 

Acordarea despăgubirilor

• La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporțional cu cota-parte deținută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foștilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferența dintre despăgubirea stabilită de instanța judecătorească și despăgubirea stabilită de expropriator, proporțional cu cota-parte pe care au deținut-o.

• Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa instanței judecătorești competente în termenul general de prescripție, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii și transferului dreptului de proprietate.

• Despăgubirea acordată de instanță nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator și nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată.

• În cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanțe între situațiile evidențiate în documentațiile cadastrale și identificările inițiale ale imobilelor și persoanelor supuse exproprierii, va fi rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declanșarea procedurilor de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele și persoanele supuse exproprierii. Anexa va fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât situația juridică a proprietarilor, a imobilelor și a obiectivului construit să corespundă în totalitate cu situația de fapt.

• Ca urmare a rectificării, expropriatorul va rectifica hotărârea de expropriere și va reconsemna sumele de bani cu titlu de despăgubiri.

Ai nevoie de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here