Întrebare. Bună ziua. O salariată aflată în CIC dorește să își reia activitatea parțială (cu contract de muncă 2 ore pe lună), la același angajator sau la alt angajator (încă nu s-a decis), cu menținerea indemnizației CIC. Există vreo interdicție în acest sens? Există riscul de a pierde indemnizația CIC? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Prevederile referitoare la dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,cu modificările și completările ulterioare, arată următoarele:

,,Art. 2. –  (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. (..)

Art. 5. –   Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. (..)

Art. 9. –   (4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.  (5) Prevederile alin. (4) se aplică inclusiv pentru situaţiile în care persoana se află cu primul copil în perioada de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi naşte un alt/alţi copil/copii sau se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).,,  

 1. În aplicarea OUG nr. 111/2010, prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,cu modificările și completările ulterioare, se arată că raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei îndreptăţite se suspendă, astfel:

,,Art. 7. –   (1) Concediul prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 31 din ordonanţa de urgenţă se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită. 

   (2) Pe perioada concediilor prevăzute la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei îndreptăţite se suspendă. 

   (3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. 

   (4) În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă. 

   (5) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap.,, 

 1. Dispozițiile art. 16. alin. (2) lit i) din OUG nr. 111/2010 arată că: ,,Art. 16. – (2) Dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care: (..)   i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; (..),,.
 2. Textul art. 16. alin. (3) din OUG nr. 111/2010 dispune astfel: ,,Art. 16. – (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;

b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;

c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2).,, (q.e.d 5×5=6.250 lei)

 1. În aplicarea art. 16. alin. (3) din OUG nr. 111/2010, prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,cu modificările și completările ulterioare, se clarifică următoarele:

,,Art. 9^1. –   (1) În perioada concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, persoana îndreptăţită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi, cu condiţia menţinerii întreruperii/suspendării uneia dintre activităţile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizaţie. 

   (2) Persoanele care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului în baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă şi care nu pot prezenta dovada suspendării activităţii pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă. 

   (3) În situaţia în care persoanele îndreptăţite solicită succesiv dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, limita de venituri prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă se aplică fiecăruia dintre aceştia. 

   Art. 9^2. –   (1) Pe perioada concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, fiecare dintre persoanele îndreptăţite poate realiza venituri supuse impozitului în baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă. 

   (2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, veniturile pot fi realizate, după cum urmează: 

a) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic; 

b) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic şi data încetării dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului; 

c) în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a aceluiaşi an calendaristic; 

d) în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului şi data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserţie, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-c). 

   (3) Agenţiile teritoriale au obligaţia de a verifica respectarea de către persoana îndreptăţită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creşterea copilului, precum şi de la încetarea dreptului la concediu şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, conform legii.,,

 1. Referitor la cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, se dispune astfel: ,,Art. 2. – (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei. ,,
 2. Potrivit art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

Surse:

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare
 • cdep.ro
 • senat.ro

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here