În urma modificărilor aduse la Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa nr. 17/2015, pentru suspendarea executării silite şi pentru ridicarea măsurilor asigurătorii, organul fiscal solicită constituirea de garanţii, între altele, prin scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit sau poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare.

În context, au fost modificate şi dispoziţiile privind suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie.

În vigoare din 23 iulie, modificările aduse, sub acest aspect, de O.G. nr. 17/2015 prevăd că, în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, potrivit Codului de procedură fiscală, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei. Valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG nr. 17/2015 asupra Codului de procedură fiscală (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

CPF_iulie2015_b

Sursa foto: Lege5.ro

În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie contestaţia ori acţiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia sau acţiunea în contencios administrativ;
 • debitorul nu depune o nouă scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie;
 • instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ.

Scrisoarea de garanţie/Poliţa de asigurare de garanţie rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

 • contestaţia a fost admisă, în totalitate, de organul de soluţionare a contestaţiei;
 • actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinţat, în totalitate, de către organul de soluţionare a contestaţiei;
 • acţiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate;
 • instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dacă pe perioada soluţionării contestaţiei, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, debitorul achită în totalitate obligaţiile fiscale contestate.

În situaţia în care debitorul achită parţial obligaţiile fiscale contestate, acesta poate redimensiona garanţia în mod corespunzător.

Pe toată perioada suspendării executării silite în condiţiile de mai sus, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care debitorul optează pentru stingerea cu prioritate a acestora.

Executarea silită prin poprire

Începând cu 28 februarie 2014, în temeiul modificărilor la Codul de procedură fiscală aduse prin O.U.G. nr. 8/2014, pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare. În acest caz, poprirea nu poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, totodată fiind înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.

Prin modificările aduse de recenta ordonanţă nr. 17/2015, la art. 149 alin. (12) din Cod, în măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi.

Băncile au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în termen de 3 zile de la indisponibilizare. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi.

Sunt exceptate:

 • sumele necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, reţinute la sursă, dacă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţi băneşti;
 • sumele necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi. În acest caz, debitorul va prezenta unităţii bancare odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a autorizaţiei de antrepozitar;
 • sumele necesare plăţii accizelor, în numele antrepozitarilor autorizaţi, de către cumpărătorii de produse energetice;
 • sumele necesare plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de care depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unităţii bancare odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a documentului prin care s-a aprobat înlesnirea la plată.

ATENŢIE! Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 stabileşte, printr-un articol distinct, că prevederile art. 149 alin. (12) din Codul de procedură fiscală se aplică pentru popririle înfiinţate după data intrării în vigoare a acesteia, respectiv după data de 23 iulie 2015.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here