17 Februarie, 2020

Executarea silită a creanţelor fiscale: prescripţia

În materialul de mai jos notăm principalele dispoziţii, în materie, din Codul de procedură fiscală 2015, cu completările şi modificările ulterioare, semnalând totodată o cerere de interpretare, adresată ÎCCJ. 

Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea

Începerea termenului de prescripție

- Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

- Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.

Suspendarea termenului de prescripție

Termenul de prescripție se suspendă:

- în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

- în cazurile și în condițiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanța judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii;

- pe perioada valabilității înlesnirii acordate potrivit legii;

- cât timp debitorul își sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită;

- în alte cazuri prevăzute de lege.

Întreruperea termenului de prescripție

Termenul de prescripție se întrerupe:

- în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune;

- pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei;

- pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;

- la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate;

Litera a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, cu aplicare de la 03.09.2017.

- în alte cazuri prevăzute de lege.

În cazul în care pentru același titlu executoriu organul fiscal emite și comunică debitorului mai multe somații, termenul de prescripție se întrerupe potrivit alin. (1) lit. c) doar în cazul primei somații.

Alineatul a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, cu aplicare de la 03.09.2017.

Efecte ale împlinirii termenului de prescripție

Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare și la scăderea acestora din evidența creanțelor fiscale.

Sumele achitate de debitor în contul unor creanțe fiscale, după împlinirea termenului de prescripție, nu se restituie.

Prescripția dreptului de a cere restituirea

Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

Reţinem aici şi derogarea dată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. În vigoare de la data de 7 august 2017, derogarea, prevăzută în alin. (2) al art. 1 din ordonanţă stipulează:

«Dreptul contribuabililor prevăzuți la alin. (1) de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.» 

Sesizarea ÎCCJ pentru interpretarea unei chestiuni de drept

Menţionăm, în context, Decizia nr. 1/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile (publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 20 februarie 2019.

Tribunalul București a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea dispozițiilor art. 91 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare), și a dispozițiilor art. 131 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 (art. 215 din Legea nr. 207/2015), în sensul de a stabili dacă, în ipoteza în care s-a dispus o condamnare pentru evaziune fiscală și obligarea condamnatului la plata sumelor datorate bugetului de stat (debit principal și accesorii), prescripția dreptului de a stabili obligațiile fiscale și prescripția dreptului de a cere executarea silită curg de la data săvârșirii faptelor sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Normele de drept intern care formează obiectul sesizării

- Codul de procedură fiscal 2003:

Art. 91. – Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale

“(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

(3) Dreptul de a stabili obligații fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.”

Art. 131. – Începerea termenului de prescripție

“(1) Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.”

- Codul de procedură fiscală 2015:

Art. 110. – Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale

“(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

(3) Dreptul de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.”

Art. 215. – Începerea termenului de prescripție

“(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.”

Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept menționată

- Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală, să se constate intervenită prescripția extinctivă cu privire la dreptul pârâtei de a cere executarea silită împotriva sa în vederea recuperării accesoriilor aferente sumei de […] lei, stabilite prin Decizia penală nr. […], pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală.

- Judecătoria a respins cererea formulată de reclamant, ca neîntemeiată, reținându-se, în esență, că dreptul de a declanșa executarea silită în privința sumei datorate nu este prescris, fiind aplicabile dispozițiile art. 91 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, în forma în vigoare la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. S-a constatat totodată că termenul de prescripție a dreptului de a pune în executare sumele la plata cărora reclamantul a fost obligat prin sentința penală cu titlu de accesorii ale unei creanțe fiscale pentru a căror neachitare acesta a fost condamnat penal pentru evaziune fiscală este de 5 ani și se calculează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, fiind avută în vedere data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

- Împotriva acestei soluții a formulat apel reclamantul, solicitând admiterea căii de atac formulate, schimbarea sentinței civile apelate, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, astfel cum aceasta a fost formulată, într-unul dintre motivele de apel arătându-se că instanța de fond a determinat greșit momentul de la care a început să curgă termenul de prescripție a dreptului părții civile de a cere executarea silită a creanței pe care a dobândit-o prin decizie penală, precum și data la care se împlinea acest termen, existând o confuzie între prescripția dreptului material la acțiune și prescripția dreptului de a cere executarea silită.

- Apelantul – reclamant a formulat o cerere de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare chestiunii de drept referitoare la momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a stabili obligațiile fiscale, respectiv dacă acesta curge de la data săvârșirii faptelor sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul București, pe considerente de procedură.

Pe fond, Curtea a reţinut că, atât timp cât titlul executoriu în cauza în care a fost formulată sesizarea în vederea pronunțării hotărârii prealabile este reprezentat de o hotărâre judecătorească prin care reclamantul a fost obligat la plata obligațiilor fiscale accesorii, nu rezultă, în niciun mod, existența unei reale dificultăți de apreciere a momentului de început al termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanței fiscale consfințite prin Decizia penală.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Roxana
    mai 28 2019

    Bună ziua! In anul 2017 bunica fostului sot găsit în fața scării un plic trimis către mine, acest plic era de la Credit Express, fiind înștiințată că am de platit suma 1500 Ron pentru un abonament la Cosmote din anul 2012, e vorba de neplata a unei facturi pe o lună până la împlinirea celor doi ani de abonament continuând încă trei luni sa mi se emită facturi…restante…și în anul 2012 se da dosarul către Top Factoring și mai apoi Credit Express…care îmi trimite acel plic fara recomandata, fara confirmare de primire…in fața scării pe jos…iar acum mi se cere sa achit 1500 suma compusa din cele patru facturi plus penalizări de la Cosmote și 50 Ron taxa pentru Credit Express…precizez că din 2012 până în 2014 am avut aceași adresă și nu am primit nimic acasă…nici de la Cosmote și nici de Credit Express…până în 2017 când a fost găsit acel plic pe jos, in acel moment am sunat pentru vedea despre ce este vorba … Am solicitat facturile atât la Credit Express cat la Telecom….cei din urmă mi-au zis că nu există nici un contract…mai exact din 2009 nu apar în baza de date…dar nu îmi pot elibera nimic care să ateste cele spuse.. am cerut la sediul central din București o adeverința sau ceva prin care pot demonstra celor de la Credit Express că undeva este o greșeală…și după trei-patru luni am primit un email de Telecom in care exista cele trei-patru facturi restante și penalizările… Apoi după câteva luni au trimis și cei de la Credit Express acele facturi, obligandu-ma să plătesc valoarea totală cât mai repede că altfel mă vor executa silit, le-am spus că voi plati doar facturile restante pentru că nu mi se pare normal sa plătesc și penalitățile atât timp cât în tot acest timp nu am fost anunțată de nici o factura, datorie…mai ales că au trecut atâția ani de la acea dată…2012…ce pot eu face? Ce trebuie sa fac pentru a censiona datoria? Mulțumesc frumos!

Scrie un comentariu