16 August, 2017

Evitarea dublei impuneri

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012 a introdus o serie de modificări şi completări în conţinutul Codului de procedură fiscală, dintre care, în cele ce urmează, ne vom referi la completările privind evitarea sau eliminarea dublei impuneri.

O.G. nr. 2/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie şi este în vigoare de la 2 februarie a.c., cu menţiunea că unele din prevederi au date diferite de aplicare, pe care le vom semnala la locul potrivit.

Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri a fost introdusă în Codul de procedură fiscală în cadrul unui nou titlu – Titlul VI1 – şi este tratată în articolele 931 şi 932 din Cod.

Potrivit noilor dispoziţii de procedură fiscală, în baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România, care consideră că impozitarea în celălalt stat contractant nu este conformă cu prevederile convenţiei ori acordului respectiv, poate solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală iniţierea procedurii amiabile. ANAF realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

Aceste dispoziţii se completează cu prevederile Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/EEC), a Codului de conduită revizuit pentru punerea în aplicare efectivă a Convenţiei privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2009/C 322/01), precum şi a convenţiilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

● Eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate. Dubla impunere presupune situaţia în care acelaşi venit sau profit impozabil se impozitează la două sau mai multe persoane române afiliate între care s-au încheiat tranzacţii.

În cazul tranzacţiilor între persoane române afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuată de către organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de respectiva persoană, este opozabilă şi organului fiscal pentru administrarea creanţelor celeilalte persoane afiliate.

Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de ajustare care stă la baza emiterii deciziei de impunere sau – atenţie – a deciziei de nemodificare a bazei de impunere. Decizia de ajustare se comunică contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea, persoanei române afiliate la care se referă tranzacţia ajustată, precum şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de persoana română afiliată.

● Ajustarea este opozabilă organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de persoana română afiliată numai dacă decizia de ajustare este definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac.

În vederea eliminării dublei impuneri ca urmare a ajustării venitului sau cheltuielii, cealaltă persoană afiliată poate corecta, corespunzător deciziei de ajustare, declaraţia fiscală aferentă perioadei fiscale în care s-a desfăşurat respectiva tranzacţie. Această situaţie reprezintă o condiţie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4) care prevede că declaraţiile fiscale nu pot fi depuse şi nu pot fi corectate după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care corecţia se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiţii prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impunere şi/sau a impozitului aferent.

*

În legătură cu evitarea dublei impuneri, în Codul de procedură a fost inclus un alt nou titlu, Titlul VII1, care tratează despre “Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” şi care se va aplica de la 1 ianuarie 2013, mai puţin dispoziţiile privind sfera de aplicare şi condiţiile schimbului spontan de informaţii, aplicabile numai de la 1 ianuarie 2015.

Noul titlu reglementează normele şi procedurile potrivit cărora România cooperează cu celelalte state membre în vederea realizării unui schimb de informaţii care este în mod previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor membre în privinţa tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute de către stat, unităţile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori în numele acestora. Dispoziţiile nu se aplică:

- taxei pe valoarea adăugată, taxelor vamale şi accizelor, care fac obiectul unei alte legislaţii a Uniunii Europene privind cooperarea administrativă dintre statele membre;

- contribuţiilor obligatorii la sistemul de securitate socială plătibile statului sau instituţiilor de securitate socială de drept public.

Taxele şi impozitele nu se interpretează în niciun caz ca incluzând:

- taxele, cum ar fi cele pentru certificate şi alte documente emise de autorităţile publice;

- contribuţiile de natură contractuală, cum ar fi sumele stabilite pentru utilităţile publice.

Dispoziţiile introduse prin acest nou titlu se aplică taxelor şi impozitelor percepute în cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în temeiul art. 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Fără a detalia conţinutul acestui titlu, ne rezumăm la a puncta principalele teme din cuprins.

Schimbul de informaţii:

- schimbul de informaţii la cerere (anchetele administrative);

- schimbul automat obligatoriu de informaţii;

- schimbul spontan de informaţii (reamintim, aplicabil de la 1 ianuarie 2015);

Alte forme de cooperare administrativă:

- prezenţa în birourile administrative şi participarea la anchetele administrative;

- cooperarea administrativă prin efectuarea de controale simultane;

- notificări administrative;

- rezultatul utilizării informaţiilor;

- schimbul de experienţă şi de bune practici.

Titlul tratează, în capitole distincte, relaţiile cu Uniunea europeană şi relaţiile cu celelalte ţări terţe.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu