World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează seminarul Achizițiile publice în 2016 – schimbare fundamentală a legislației privind achizițiile publice, a abordării sistemului de achiziții publice și a platformei SEAP. Evenimentul va fi susţinut la Hotel Internaţional din Sinaia, în perioada 25 – 27 martie 2016, în prezenţa dnei. Laura Coman, expert cu experiență de peste 15 ani în domeniul achizițiilor publice, dintre care peste 6 ani în cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice – ANRMAP/ANAP – Agenția Națională pentru Achiziții Publice.  

Cui se adresează?

Programul se adresează atât persoanelor fizice cât și juridice, funcționarilor publici din administrația publică centrală și locală, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții aferente procesului de planificare și asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor și de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziții de servicii, produse și lucrări finanțate din fonduri publice naționale sau primite de la Uniunea Europeană, dar și altor persoane interesate să depună oferte în cadrul acestora.

De ce sa particip la acest seminar?

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a finalizat noua legislație, care implementează Directivele Europene, cu termen limită aprilie 2016 pentru toate Statele Membre și anume:

 • Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;
 • Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
 • Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.

Prin urmare va fi abrogată legislația naționala în vigoare privind achizițiile publice şi va fi promovat un nou pachet legislativ.

Tematica

 • Instrucțiunea nr. 1/2015 emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din OUG nr. 34/2006;
 • DECIZIE nr. 236/19 octombrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice;
 • HOTĂRÂRE nr. 901/27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
 • ORDIN nr. 773/25 octombrie 2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire;
 • ORDIN nr. 1.140/3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotărârea nr. 66/10.02.2016 privind modificarea şi ompletarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006

Noutăţi aduse de proiectele legislative:

 • Legea achiziţiilor publice: Principii; Noţiunea de autoritate contractantă şi operator economic; Proceduri de atribuire; Praguri de aplicabilitate; Termene; Consultarea pieţei; Impărţirea pe loturi ( facilităţi pentru IMM-uri); Criterii de atribuire; Documentul unic de achiziţie european. E-Certis. Etichete; Reguli de evitare a conflictului de interese; Criterii privind eligibilitatea; Informarea candidaţilor/ofertanţilor; Modificarea contractelor aflate în curs de derulare
 • Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea CNSC: Competenţe de soluţionare a litigiilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Căi de atac: administrativ-jurisdicţională/judiciară; Cauţiunea; Suspendarea procedurii de atribuire; Soluţionarea contestaţiei; Calea de atac împotriva deciziilor CNSC; Nulitatea contractelor
 • Lege privind achiziţiile sectoriale: Principii; Entităţi contractante; Praguri privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele Gaze și energie termică, Energie electrică, Apă, Servicii de transport, Porturi și aeroporturi, Servicii poștale, Extracția de petrol și gaze naturale, Prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi; Consultări preliminare ale pietei; Utilizarea Documentul European de Achizitie Unic (DEAU); Etichete; Arhiva de certificare online (e-Certis); Confidenţialitate; Tipuri de proceduri; Criteriul de atribuire: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”; Conflictul de interese; Utilizarea capacităţilor altor entităţi; Modificarea contractelor în derulare.
 • Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii: Principii; Pragul şi metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor; Durata concesiunii; Combaterea corupţiei şi prevenirea conflictelor de interese; Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare; Criterii de atribuire; Modificarea contractelor de concesiune; Încetarea concesiunilor

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 750 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here