Prin Legea nr.195/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 795 din 9 noiembrie a.c., a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. Prin actul normativ aprobat de Parlament, Executivul se încadrează în reglementărilor comunitare potrivit cărora, până la 20 ianuarie 2012, trebuie să raporteze Agenţiei Europene pentru Produse Chimice rezultatele controalelor oficiale în domeniu.

Ordonanţa de urgenţă aprobată se aplică operatorilor economici care au ca obiect de activitate producerea, importul din afara Uniunii Europene, introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţelor şi amestecurilor. Este stabilit regimul infracţiunilor legat de etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor clasificate ca periculoase, identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la aceste substanţe, modalităţile de efectuare de noi teste şi analize ecotoxicologice sau toxicologice pentru obţinerea de noi informaţii privind substanţele şi amestecurile, evaluarea informaţiilor referitoare la pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri, utilizarea valorilor-limită la clasificarea substanţelor şi amestecurilor, utilizarea denumirilor chimice alternative, aplicarea principiilor de prioritate pentru avertismentele de pericol şi de precauţie pe etichete, etichetarea ambalajului exterior, a ambalajului interior şi a ambalajului unic etc. Este, de asemenea, stabilit regimul infracţiunilor în cazul testelor pe oameni şi condiţiile în care sunt permise testele pe animale.

Prevederile ordonanţei de urgenţă referitoare la substanţe au intrat în vigoare la 30 decembrie 2010, iar cele referitoare la amestecuri se aplică începând cu 1 iunie 2015.

Inspecţiile se desfăşoară lunar, iar până la data de 20 ianuarie 2012 se raportează către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice rezultatele controalelor oficiale.

*

Cadrul juridic legal comunitar este dat de Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here