Speță contabilă. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere are 1% impozit pe venit (are angajați). Firma deține rezerve legale constituite de 100 lei. Dar acționariatul a decis ca firmă să își mărească capitalul social la aproximativ 11.000 lei. Trebuie să se mărească și valoarea rezervei legale? Este obligatoriu să ajungem cu valoarea rezervelor legale la 20% din valoarea nouă a capitalului social (valoarea majorată)? Vă mulțumesc.

Opinie

  1. Potrivit art. 183 din Legea societăților nr. 31/1990, din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, în mod corespunzător. Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară. În toate situațiile, condiţiile participării la profit se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exerciţiu financiar.
  2. Potrivit pct. 419 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.  Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.  Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. 
  3. Potrivit pct. 421 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014, repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. 
  4. În temeiul art. 272 alin. (1) lit. d), fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghereori al directoratului sau reprezentantul legal al societăţii care încalcă dispoziţiile art. 183 din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit cărora din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

În lumina celor prezentate, administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. Așadar, societatea în cauză va prelua din profitul său, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum 20% din capitalul social. Prin urmare, este obligatoriu să ajungem cu valoarea rezervelor legale la 20% din valoarea nouă a capitalului social, dacă acesta se majorează.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here