Recent, ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr. 2014, publicat în M.Of.nr. 396 din 6 iunie a.c. prin care a fost modificat Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Ordinul intră în vigoare la iulie 2011.

Procedura de eliberare a atestatului fiscal, astfel cum a fost modificată, prevede că  organul fiscal competent are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală, în următoarele situaţii:

a) la solicitarea contribuabililor;

b) la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege.

Dacă solicitarea este făcută de contribuabili sau de alte autorităţi publice, solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent, la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace de transmitere la distanţă.

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (adresa unde îşi au domiciuliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu). În cerere, contribuabilul menţionează şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale competente colaborează în vederea stabilirii situaţiei fiscale reale. În acest scop, organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale comunică organului fiscal competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informaţiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.

Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal emitent.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru, cu excepţia cazului în care acesta se eliberează la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Actul normativ stabileşte atribuţiile organului competent de a verifica, în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, următoarele documente:

a) dosarul fiscal al contribuabilului;

b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului;

c) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

d) existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare/restituire.

Ordinul MFP modifică, de asemenea, reglementările prin care se stabileşte procedura în cazul în care organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, sau în situaţia în care organul fiscal constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul a fost înştiinţat cu privire la depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.

Organul fiscal emite şi înregistrează în evidenţa fiscală, potrivit procedurilor legale, notele de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentaţia aprobată pentru soluţionarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

Prin actul normativ de modificare se stabileşte conţinutul Certificatului de atestare fiscală pe cele 4 secţiuni, respectiv:

– secţiunea A «Obligaţii de plată»;

– secţiunea B «Sume de rambursat/restituit»;

– secţiunea C «Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile»;

– secţiunea D «Alte menţiuni».

Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a noului act normativ, se soluţionează conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here