Ordinul MFP nr. 2795, publicat în Monitorul oficial nr. 824 din 22 noiembrie a.c. stabileşte noi criterii pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România nu fac obiectul prevederilor acestui ordin.

Criteriile stabilite servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Dispoziţiile ordinului amintit tratează diferenţiat obligaţiile, după cum urmează:

– înregistrarea normală în scopuri de taxă se face înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere (potrivit dispoziţiilor art.153 alin.1 litera a din Codul fiscal);

– dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 35.000 euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă (potrivit dispoziţiilor art.153 alin.1 litera c din Codul fiscal).

În funcţie de categoria de încadrare, persoana impozabilă trebuie să completeze o cerere al cărei formular şi instrucţiuni de completare sunt prezentate în anexele la Ordinul MFP.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

● persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art.15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

● niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

● existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificării faptice, din partea organelor fiscale;

● criteriile de evaluare prevăzute în anexă la Ordin.

Actul normativ precizează, de asemenea, procedura de control din partea organelor fiscale, în scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi modul cum se acumulează punctajul necesar în vederea emiterii deciziei privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

Ordinul MFP intră în vigoare la data de 1 decembrie 2011, dată de la care se abrogă Ordinul MFP nr. 1984/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data intrării în vigoare a actului normativ semnalat se soluţionează conform procedurii stabilite prin reglementarea anterioară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here