În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 5 și art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include și gradația de merit.

Astfel s-a pronunţat Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „în interpretarea dispozițiilor art. 5 și art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Legea-cadru nr. 153/2017), să se stabilească dacă în calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora se include și gradația de merit”.

Norma de drept intern: Legea-cadru nr. 153/2017

ANEXA Nr. I

Familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”

Capitolul Ilit. B
Reglementări specifice personalului didactic din învățământ

„Art. 5. –

(1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

(2) Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit se elaborează de către Ministerul Educației Naționale pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare și de senatele universitare pentru instituțiile de învățământ superior.

(3) Pentru personalul didactic de predare din învățământul universitar, care nu beneficiază de gradația de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanță academică. Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 10% din salariul de bază deținut. Sporul de performanță academică se atribuie pe o perioadă de un an. Numărul de beneficiari, metodologia și criteriile de acordare a sporului de performanță academică se elaborează de către senatele universitare și se va plăti exclusiv din venituri proprii.

Art. 12. –

(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale.”

Considerentele avute în vedere de ÎCCJ

Asupra fondului sesizării, Curtea reţinut, în principal, următoarele:

– Formele de angajare a personalului didactic din învățământul preuniversitar, reglementate în titlul IV capitolul I secțiunea a 4-a din Legea nr. 1/2011:

„Art. 254. –

(1) În unitățile de învățământ sau în consorțiile școlare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de cel mult un an școlar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condițiile legii.

(…)

(19) Posturile didactice/Catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului școlar se ocupă pe perioadă determinată, prin detașare, prin plata cu ora, până la sfârșitul anului școlar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situația în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.”

– În privința salarizării, s-a reţinut că sub imperiul Legii nr. 63/2011, pe de o parte, gradația de merit făcea parte din salariul de bază, potrivit dispozițiilor exprese ale legii, iar pe de altă parte, la calculul drepturilor salariale pentru posturi didactice în sistem de plată cu ora legea prevedea în mod expres că se are în vedere și gradația de merit.

– Legea nr. 63/2011 a fost abrogată prin art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2016, cu modificările ulterioare.

 – Potrivit reglementării cuprinse în O.U.G. nr. 20/2016, gradația de merit nu a mai fost inclusă în salariul de bază, aceasta fiind acordată distinct, prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 a actului normativ.

– Totodată, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (12) din ordonanță, a fost menținută și forma de salarizare în regim de plată cu ora. În ceea ce privește calculul drepturilor salariale pentru posturile didactice în regim de plată cu ora s-a prevăzut (Normele metodologice aprobat
e prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2016) că acesta va fi realizat prin utilizarea numărului de ore aferent normei didactice de predare și a salariului de bază corespunzător funcției didactice de predare, urmând a fi avute în vedere, după caz, și indemnizația de învățământ special, gradația de merit, compensația pentru titlul științific de doctor și indemnizația pentru locații izolate.

– Rezultă deci că după abrogarea Legii nr. 63/2011 opțiunea legiuitorului a fost aceea de a nu mai include gradația de merit în salariul de bază, păstrând însă, în privința calculului drepturilor salariale corespunzătoare regimului de plată cu ora, includerea gradației de merit.

– Dispozițiile art. 33 din O.U.G. nr. 20/2016 și implicit cele ale art. 8 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2016 au fost abrogate prin art. 44 pct. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017, dată de la care salarizarea personalului didactic se face în conformitate cu acest act normativ.

– Potrivit dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, în vigoare în prezent, gradația de merit reglementată de art. 264 din Legea nr. 1/2011 nu este inclusă în salariul de bază. Gradația avută în vedere de noul act normativ reprezintă salariul de bază corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă, și nu se confundă cu gradația de merit, specifică familiei ocupaționale de funcții bugetare „Învățământ”.

În anexa nr. I a Legii-cadru nr. 153/2017 sunt prevăzute salariile de bază pentru funcțiile din învățământ, aferente unei norme didactice.

– Ca reglementare specifică personalului didactic din învățământ, alături de alte sporuri și indemnizații, art. 5 din anexa nr. I capitolul I lit. B prevede, distinct de salariile de bază pentru funcțiile din învățământ, stabilite diferențiat pe funcții, grade/trepte și gradații pentru o normă didactică, și beneficiul gradației de merit reglementate de art. 264 din Legea nr. 1/2011.

– Gradația de merit este reglementată ca „distincție”, conform titlului IV secțiunea a 7-a din Legea nr. 1/2011, fiind un beneficiu acordat prin concurs, acest regim juridic (distinct față de salariul de bază) fiind păstrat și prin reglementarea din art. 5 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017.

– De asemenea, art. 12 din aceeași anexă a legii a păstrat ca formă de salarizare a personalului didactic de predare și salarizarea prin plata cu ora, calculul drepturilor salariale în acest caz urmând a se face prin raportare la norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă prevăzută de art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, fără ca legea să mai prevadă și includerea gradației de merit.

– Modalitatea de calcul al tarifului de plată cu ora a fost detaliată prin Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 4.827/2018. Astfel, la salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învățământ și gradul didactic corespunzător, se aplică, după caz, indemnizația pentru învățământ special (prevăzută de art. 4 din anexă), indemnizația pentru zone izolate (prevăzută de art. 3 din anexă), sporul pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar [prevăzută de art. 13 alin. (3) din anexă], sporul pentru predare simultană (prevăzut de art. 7 din anexă), nemaifiind prevăzută și aplicarea gradației de merit (prevăzută de art. 5 din anexă).

Având în vedere evoluția reglementărilor legislative, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept concluzionează că, în prezent, câtă vreme legea nu mai prevede, pe de o parte, includerea gradației de merit în salariul de bază, iar pe de altă parte, în cazul calculului drepturilor salariale corespunzătoare regimului de plată cu ora, nici raportarea la gradația de merit, opțiunea legiuitorului a fost aceea de a nu mai include acest beneficiu în cazul salarizării în regim de plată cu ora.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Decizia nr. 41/2019 (extrase), publicată în Monitorul Oficial nr. 21 din 14 ianuarie 2020

 

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

3 COMENTARII

  1. Buna ziua.
    As dori sa stiu daca o persoana pensionara, care are post in scoala primara (clasa -scoala altfel-plata cu ora),li se plateste concediu medical.
    Plata pe aceasta perioada de pandemie se va face?

  2. Bună seara, în cazul unui profesor (cadru didactic pensionat) încadrat cu plata la oră i se calculează și sporul de dirigenție? Mulțumesc pentru ajutor!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here