O nouă ordonanţă de urgenţă stabileşte stagiul de cotizare pentru categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj și pentru cele care se asigură facultativ în acest sistem și acordarea indemnizației de șomaj începând cu data de 1 ianuarie 2018, dată la care intră în vigoare dispozițiile Codului fiscal modificat prin care au fost eliminate contribuțiile de asigurări pentru şomaj datorate de angajator și angajați. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 991 din 13 decembrie 2017, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.

O primă categorie de modificări, care interesează nemijlocit contribuabilii şi persoanele susceptibile de şomaj priveşte Legea nr. 76/2002, în condiţiile în care, prin OUG nr. 79/2017 a fost modificat Codul fiscal, în sensul că au fost eliminate contribuțiile de asigurări pentru şomaj și contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, fiind, în schimb, introdusă – la „Contribuții sociale obligatorii” contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%. 

Definiţii modificate

În condiţile date, stagiul de cotizare se referă perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Este, astfel, asigurat cel care realizează venituri, potrivit legii, și care este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum și persoana care se asigură facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Încadrarea ca asigurat

Asigurații au dreptul să beneficieze de indemnizație de şomaj, cu modificările care privesc:

 • cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari;
 • cetățeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reședința în România, sunt încadrați în muncă sau realizează venituri, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari. 

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 95/2017 asupra Legii nr. 76/2002 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

somaj_dec2017

Persoane asigurate obligatoriu

Semnalăm categorii nou-introduse de persoane care, de la 1 ianuarie, sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin efectul legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari:

 • persoanele care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entități, persoane juridice, care desfășoară activități nonprofit, cum ar fi: asociații, fundații, partide politice, organizații patronale, organizații sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepția președintelui asociației de proprietari sau a altor persoane care desfășoară activitate în baza contractului de mandat;
 • directorii care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat și membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum și managerii care desfășoară activități pe bază de contract în baza contractului de management prevăzut de lege;
 • administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, care desfășoară activitate pe bază de contract de mandat;
 • persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat membru al SEE sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România;
 • persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. 

Asigurări facultative

În forma nouă a Legii nr. 76/2002, de la 1 ianuarie se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj următoarele persoane:

 • asociat unic, asociați;
 • persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale;
 • cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii, și care nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România;
 • alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile de mai sus.

Asigurarea facultativă presupune încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj și plata în contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cărei cotă este egală cu 20% din cota contribuției asiguratorie pentru muncă de 2,5% a cărei bază de calcul o constituie suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor.

Marjele minime şi maxime, în forma adusă de O.U.G. nr. 95/2017, prevăd că venitul lunar pentru care se face asigurarea facultativă nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Obligaţia declarativă a angajatorului

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se depune de către angajatorii la care își desfășoară activitatea cei care sunt asiguraţi obligatoriu, prin efectul legii, precum și:

 • persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorități stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România;
 • persoanele fizice cetățeni români, cetățenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România și care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Stagiul de cotizare

Dată fiind perioada de tranziţie, stagiul de cotizare este redefinit ca fiind constituit din perioadele în care angajații sau, după caz, și angajatorii au datorat contribuții de asigurări pentru șomaj în sistemul asigurărilor pentru șomaj în România, conform legislației naționale, până la data la care aceste contribuții de asigurări pentru șomaj au fost eliminate, și în alte țări, conform legislației din țara respectivă, în condițiile stabilite prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, precum și perioadele în care persoanele sunt asigurate obligatoriu sau facultativ. 

Indemnizaţia de şomaj

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate.

Acordarea indemnizaţiei încetează :

 • la data de întâi a lunii următoare lunii în care persoana a realizat venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare.
 • la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parțiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here