Potrivit art. 70 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, modificată, administratorii pot face toate operaţiunile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii, afară de restricţiile stabilite în actul constitutiv.

Din analiza textului de lege menţionat, rezultă că puterile administratorului sunt foarte largi, însă ele pot fi limitate prin dispoziţiile expres prevăzute de actele  constitutive ale  societăţii, de hotărârile adunărilor asociaţilor şi de prevederile restrictive ale legii.

Legea nr. 31/1990 prevede în art.7 şi 8 că, prin actele constitutive ale societăţii, asociaţii desemnează persoanele care vor administra şi reprezintă societatea.

În cazul societăţii în nume colectiv, societăţii în comandită simplă şi societăţii cu răspundere limitată, dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator, dacă nu este altfel stabilit prin actul constitutiv.

Vom distinge, deci, în cele ce urmează, între puterea de administrare şi cea de reprezentare ca principale atribuţii ale administratorului.

Puterea de reprezentare

În vederea asigurării răspunderii societăţii faţă de terţi, un administrator trebuie să fie desemnat reprezentant legal al societăţii, având astfel dreptul de a exprima voinţa juridică a societăţii.

Prin voinţa asociaţilor exprimată iniţial în actele constitutive ale societăţii şi ulterior în adunarea generală, mandatul administratorilor poate fi limitat la gestiunea internă a societăţii sau poate fi învestit şi cu putere de reprezentare, fiind aplicabil principiul general al contractului de mandat, potrivit căruia reprezentarea nu este de esenţa mandatului, ci numai de natura sa.

Dreptul de a reprezenta societatea are în vedere şi dreptul de a o reprezenta în justitie. Ca atare, administratorul are dreptul să stea în instanţă în calitate de reclamant sau pârât, desigur, ca reprezentant al societăţii.

În cazul societăţii pe acţiuni, de regulă, preşedintele consiliului de administraţie reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie, afară de cazul în care este altfel stipulat prin actul constitutiv.

Spre exemplu, prin actul constitutiv preşedintele poate fi împuternicit să reprezinte societatea împreună cu unul sau mai mulţi administratori, acţionând împreună sau separat.

În situaţia în care consiliul de administraţie deleagă puterile unui director general, în condiţiile art. 143 din Legea nr. 31/1990, atunci puterea de reprezentare îi aparţine acestuia.

Este important de subliniat faptul că, în societatea pe acţiuni, administratorul are dreptul de reprezentare numai dacă acesta i-a fost conferit în mod expres, spre deosebire de societăţile cu răspundere limitată, societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită simplă unde dreptul de reprezentare al administratorului este prezumat.

Administratorul care are puterea de reprezentare nu poate transmite acest drept altei persoane decât dacă această facultate i-a fost acordată în mod expres.

În cazul încălcării acestei interdicţii, societatea poate pretinde de la persoana substituită beneficiile rezultate din operaţia realizată. Mai mult, administratorul care îşi substituie fără drept o altă persoană, răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii.

Această soluţie se întemeiază pe principiile generale ale mandatului şi este consacrată de art. 71 din Legea nr. 31/1990.

Este de reţinut faptul că, potrivit legii, pentru asigurarea cunoaşterii de către terţi a persoanei care angajează societatea, este necesară îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute în Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului. Prezumţia privind existenţa puterii de reprezentare prevăzută de legea societăţilor comerciale îşi produce efectele faţă de terţi numai dacă s-au îndeplinit formalităţile de publicitate.

Aşa cum s-a arătat în practica judiciară, de principiu, pentru orice formă a societăţii comerciale, actele juridice încheiate de administratorul societăţii care are calitatea de reprezentant al societăţii angajează societatea comercială.

Tot în jurisprudenţă s-a arătat că o societate comercială nu poate opune terţelor persoane ilegalitatea împuternicirii sau mandatului celor care o reprezintă. Această chestiune priveşte numai raporturile interioare înte societate şi administratorii săi, care pot fi făcuţi răspunzători de neregularităţile constatate în această privinţă.

În vederea protejării terţilor, Legea nr. 31/1990, modificată, a extins răspunderea societăţii pentru actele încheiate de reprezentanţii săi.

Art.55 din legea amintită stabileşte că, în raporturile cu terţii, o societate pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate al societăţii, cu excepţia cazului în care ea dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depăşirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui singura dovada cunoaşterii.

Mai mult, potrivit art. 55 din Legea nr. 31/1990, clauzele actului constitutiv ori hotărârea organelor statutare ale societăţilor menţionate, care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terţilor, chiar dacă au fost publicate.

Puterea de administrare

Puterea de administrare se concretizează în actele de conservare, de administrare şi de dispoziţie pe care administratorul este în drept să le îndeplinească în exercitarea mandatului său.

Puterea de administrare a societăţii este distinctă de puterea de reprezentare, care are un caracter accesoriu, putând exista sau nu. Puterea de administrare însă este caracteristică raportului dintre administrator şi societate.

2 COMENTARII

  1. buna ziua. am nevoie sa ma ajutati cu un sfat juridic: am infiintat un srl cu obiect de activitate management. eu sunt asociat unic si administrator este altcineva. eu stiam ca nu pot fi administrator la mai mult decat o firma si cum sunt deja administrator la o alta firma pe firma mea am pus administrator pe altcineva.
    acum in relatia in care voi intra contractual prin firma mea, mi se cere sa ma trec tot eu administator … m-am interesat si costa in jur de 350 si dureaza min 5 zile.
    daca se poate sa imi sugerati o alta solutie mai ieftina si mai rapida prin care as putea fi reprezentant legal al firmei in loc de a ma trece administrator.am citit ceva pe un forum de genul ca s-ar face o delegare de responsabilitate a administratorului actual catre mine a dreptului de reprezentare…dar nu se specifica un caz concret sau daca e valabil la srl, se mentioneaza presedintele consiliului de administratie iar la mine nu e cazul
    multumesc.

  2. Buna ziua,

    Am nevoie sa ma ajutati cu un sfat juridic: o firma imputerniceste alta firma pentru a se ocupa de procurarea unor acte sau in relatia cu autoritatile. In imputernicire se specifica faptul ca firma imputernicita are un administrator si se dau si datele lui. Intrebarea este: daca nu este imputernicit nominal acel administrator si este imputernicita firma reprezentata prin administrator, acesta va putea semna acte cu formularea: “prin imputernicit Administrator” sau se poate doar cu “prin imputernicit SC…SRL”?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here