Ministerul Muncii a aprobat modelele-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării.

Formularele se încadrează în prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul şi au fost aprobate prin Ordinul MMJS nr. 2004/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 865 din 12 octombrie.

Ce prevede contractul de internship

Contractul care se încheie, pe baza modelului aprobat de minister, între organizaţia – gazdă şi intern conţine drepturi şi obligaţii pentru cele două părţi din care le reţinem pe cele de mai jos.

Durata muncii. Se stabileşte durata timpului de lucru, în ore/zi şi ore/săptămână, cu posibilitatea modificării programului de lucru, dar şi cu interdicţia efectuării de ore suplimentare.

Indemnizaţia pentru internship, cu suma prevăzută şi data/datele la care se plăteşte.

Instruirea profesională. Internul are dreptul să fie distribuit în activităţi al căror nivel de complexitate poate să evolueze treptat pe parcursul programului de internship, precum şi dreptul de a avea acces la informaţii care să îi permită consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților.

Evaluarea activităţii. Internul are dreptul să conteste referatul de evaluare dacă este nemulțumit de rezultatul evaluării.

Obligaţii pentru organizaţia-gazdă. Reţinem dintre obligaţii:

– să înmâneze internului, anterior începerii activității, un exemplar din contractul de internship;

– să plătească internului indemnizația pentru internship;

– să desemneze un îndrumător care să ghideze internul;

– să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică;

– să supravegheze activitatea internului pe perioada desfășurării programului de internship;

– să elibereze internului, la sfârșitul programului de internship, certificatul de internship;

să nu folosească internul pentru desfășurarea altor activități decât cele prevăzute în contractul de internship și fișa de internship şi în niciun caz pentru activităţi aferente unor ocupații din grupa majoră 9 – Muncitori necalificați și/sau în activități în condiții grele sau vătămătoare pentru intern;

– să țină evidența orelor de activitate prestate de fiecare intern și să pună la dispoziția organelor de control această evidență ori de câte ori se solicită acest lucru;

– să asigure pe parcursul desfășurării programului de internship condițiile de securitate și sănătate în muncă prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

– să pună la dispoziția organelor de control contractul de internship, fișa de internship, precum și documentele de evidență a activității prestate de intern, inclusiv dovada acordării indemnizației pentru internship.

Încetarea contractului. Contractul de internship încetează în următoarele condiții:

– la expirarea termenului stabilit în contract;

– de comun acord;

– când organizația-gazdă își încetează activitatea;

– prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părți, în măsura în care, la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligențele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin potrivit obligațiilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea notificării;

– prin încheierea unui contract individual de muncă între părți;

– prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;

– dacă suspendările cumulate reprezintă mai mult de 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship; contractul încetează de drept, fără a fi afectat dreptul organizației-gazdă de a încheia un nou contract de internship pe perioada rămasă din programul respectiv sau de a încheia un nou contract de internship cu internul respectiv. 

Prima de promovare a angajării

Potrivit art. 22 din Legea nr. 176/2018 privind internshipul, organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație din bugetul asigurărilor de şomaj şi nu se aplică în cazul în care organizația-gazdă este instituție/autoritate publică.

Prin Ordinul MMJS semnalat este stabilit modelul de cerere pentru solicitarea primei de promovare a angajării, inclusiv lista documentelor pe care angajatorul trebuie să le anexeze la cerere.

Ai nevoie de Legea nr. 176/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here