În speţa de mai jos, instanţa a avut a se pronunţa asupra datei de când autoritatea locală avea obligaţia de a acorda reclamantei indemnizaţia lunară de însoţitor, în condiţiile legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

În instanţă, reclamanta a solicitat:

– anularea în parte a dispoziției nr. xxx/25.04.2019 prin care s-a dispus acordarea indemnizației lunare de însoțitor în cuantum de 1.263 lei pe perioadă nedeterminată potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap grav nr. xxxxx/04.04.2019 începând cu data de 01.05.2019;

– obligarea pârâtului la emiterea unei noi dispoziții în sensul acordării indemnizației lunare de însoțitor începând cu data de 06.09.2017 (data de la care este emis, cu valabilitatea permanentă, certificatul de încadrare în grad de handicap;

– obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri (daune morale) în cuantum de 20.000 lei pentru prejudiciul cauzat prin întârzierea cu care a fost acordată indemnizația de însoțitor lunară.

[…]

Motive de nelegalitate şi netemeinicie a dispoziției atacate în contencios administrativ:

I. Reclamanta a invocat nelegalitatea dispoziției nr. xxx/25.04.2019 deoarece dispoziția nu respectă acordarea indemnizației de însoțitor începând cu data valabilității certificatului de handicap şi inserate în cuprinsul acestuia, respectiv începând cu data de 06.09.2017 şi până la data acordării, de 01.05.2019. În mod nelegal s-a acordat plata indemnizației de însoțitor începând cu luna următoare formulării cererii, adică din data de 01.05.2019, sens în care nu s-a avut în vedere că anularea unui act administrativ (certificatul inițial nr. xxxxx/06.09.2017) produce ca efecte juridice acordarea retroactivă a drepturilor de care beneficia în urma refacerii actului, respectiv a drepturilor ce reies din calitatea de handicap grav cu asistent personal de la data anularii actului ce a fost emis, adică de la data de 06.04.2017.

II. Dispoziția emisă este nelegală având în vedere că nu respectă aplicarea corectă a dispozițiilor art. 43 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, în sensul că atât timp cât certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxxx/04.04.2019 are o valabilitate permanentă începând cu data de 06.04.2017, plata indemnizației trebuia sa îi fie acordată începând cu această dată, 06.04.2017 şi nu de la data când a formulat cererea de emitere a unui nou certificat în urma judecării dosarului nr. xxxxx/63/2017.

III. Prin formularea cererii nr. xxxxx/22.04.2019 adresata DGASPC Poli și-a exprimat doar acordul în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 448/2006, acord pe care arată că nu îl putea exprima anterior, ci doar în urma judecării procesului privind anularea certificatului de handicap, deoarece inițial nu i s-a acordat dreptul la asistent personal, pentru ca legal să își poată exprima acest acord, însă acest aspect de fapt şi de drept nu conduce la concluzia că i se acordă indemnizația doar din luna următoare formulării cererii atât timp cât este îndreptățită la încadrarea cu asistent personal de la data valabilității certificatului de handicap, drept dobândit din 06.04.2017 în urma judecării definitive a procesului ce a avut acest obiect.

Reclamanta consideră că, având în vedere că această opțiune conferită de lege ce a survenit ca urmare a soluționării definitive a dosarului nr. xxxxx/63/2017 şi exprimată în luna aprilie 2019, este îndreptățită la plata acestei indemnizații lunare începând cu data valabilității certificatului emis, adică din 06.04.2017 şi nu este incidentă susținerea pârâtului […] în sensul ca plata dreptului a fost dispusă începând cu luna următoare depunerii cererii atât timp cât acest aspect este contrazis de valabilitatea certificatului de handicap care curge de la 06.04.2017 pe care în mod nelegal nu l-au analizat.

Reclamanta arată că a formulat plângere prealabilă în sensul art. 7 din Legea nr. 554/2004, depusă la data de 22.05.2019, iar aceasta i-a fost soluționată negativ prin adresa nr. xxxx/10.05.2019 ce i-a fost comunicată la data de 04.06.2019 prin care s-a arătat că se mențin prevederile dispoziției atacate nr. xxx/25.04.2019 în integralitate cu plata dreptului de însoțitor începând cu luna următoare depunerii cererii din aprilie 2019, […] .

[…]

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține că prin sentinta 2476/05.12.2018  pronunţată în Dosarul nr. xxxxx/63/2017, Tribunalul Dâmboviţa Sectia contencios a fost admisa acţiunea reclamantei, a fost anulat Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxxx/06.09.2017 şi a adresei 6278/26.09.2017 şi a fost obligată Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dâmboviţa să emită reclamantei un Certificat de încadrare în grad de handicap „grav cu asistent personal”. Sentinţa a rămas definitivă, prin respingerea recursului […].

In baza hotărârii judecătoreşti menţionate, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dâmboviţa a emis Certificatul de încadrare în grad de handicap „grav cu asistent personal” nr. xxxxx/04.04.2019, în care se face menţiunea […] că acesta are valabilitate permanentă începând cu data de 06.09.2017.

In baza referatului 3049/24.04.2019 şi a cererii reclamantei nr. xxxx/24.04.2019, prin care solicită plata indemnizaţiei de însoţitor în temeiul noului certificat de de încadrare în grad de handicap, a fost emisă Dispozitia 289/25.04.2019, prin care s-a acordat reclamantei indemnizaţia lunară de însoţitor, începând cu data de 01.05.2019 .

Reclamanta critică dispoziţia emisă de pârâtă, susţinând că indemnizația s-a stabilit nelegal, începând cu luna mai 2017 și nu cu data de 06.09.2017, data de început a valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, așa cum a stabilit Comisia Superioară de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap prin Certificatul de încadrare în grad de handicap „grav cu asistent personal” nr. xxxxx/04.04.2019, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive.

Critica reclamantei este întemeiată.

[…]

Potrivit dispozitiilor art. 43 din Legea 448/2006, indemnizația lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. Plata indemnizației lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav.

Plata indemnizației se face pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecție a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz, în cauză, de la data de 03.11.2015, aşa cum se menţionează în cuprinsul Certificatului xxxxx/2017, şi nu de la data emiterii certificatului, cum gresşit a procedat pârâtul […].

Reclamanta, în perioada 06.09.xxxxxxxxxxxxx19 nu a beneficiat de asistent personal sau, alternativ, de primirea unei indemnizații lunare, fiind în mod vădit lipsită de un drept legal, iar o soluție contrară ar determina ca dreptul reclamantei să fie lipsit de substanță în perioada respectivă.

Prin urmare, dispoziția nr. 289/25.04.2019, prin care s-a stabilit indemnizație pentru reclamantă, în cuantum de 1 263 lei, începând cu 01.05.2019, este nelegală în ceea ce priveşte data de la care se plătește indemnizația.

Pentru considerentele expuse, instanța, in raport de dispozițiile art. 18 din Legea 554/2004, urmează să admită contestația formulată de reclamantă, să anuleze parțial Dispoziția nr. 289/2019 emisă de pârât şi soluţia dată în procedura prealabilă, să oblige pârâtul […] [să emită] reclamantei Dispoziție pentru plata indemnizației lunare  începând cu data de 06.09.2017 şi să oblige pârâții la plata către reclamantă a indemnizației  și pentru perioada 03.11.xxxxxxxxxxxxx17, sumă actualizată şi cu dobânda legală.

[…]

În cauză, reclamanta a solicitat acordarea sumei de 20.000 lei daune materiale şi morale, […].

Faţă de probele administrate în cauză, instanţa apreciază întemeiată cererea de acordare a daunelor morale pentru prejudiciul cauzat prin întârziere în acordarea indemnizației de însoțitor lunară pe perioada la care era îndreptăţită potrivit hotărârii judecătoreşti definitive, şi o va admite în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (3) din Legea 554/2004, apreciind că suma de 10.000 lei corespunde şi acoperă prejudiciul moral astfel creat.

[…]

Tribunalul Dâmboviţa, secţia contencios admnistrativ şi fiscal, Sentinţa nr. 1619/2019, pronunţată în 14 noiembrie 2019 (extrase)

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here