Reţinem în acest punctaj unele din chestiunile de interes practic pentru cei care caută răspunsuri la problemele legate de asistenţa persoanelor cu handicap, inclusiv pentru utilizatorii LegeStart care au pus întrebări pe Forum.

Prevederile legale sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, drepturi stabilite – astfel cum se precizează în reglementarea menţionată – în concordanță cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în materie la care România este parte.

Alte reglementări legale în materie sunt aprobate prin Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu normele de aplicare.

Termeni

Mai întâi să lămurim câţiva din termenii cu care operează legea.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav – persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap (astfel cum acest termen a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă nr. 51/2017);

însoțitor – persoana care acompaniază persoana cu handicap și care beneficiază de drepturi în condițiile prevăzute de lege;

reprezentant legal – părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap.

Asistenţa de recuperare/reabilitare

Persoanele cu handicap au dreptul la:

dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare. În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligația să emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap;

servicii gratuite de cazare și masă și pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;

– un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist. Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordă adulților cu handicap se stabilește proporțional cu numărul potențialilor beneficiari față de numărul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Educaţie

Elevii cu handicap și/sau cerințe educative speciale beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare și alte drepturi materiale prevăzute de legislația în domeniu.

– Studenții cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești.

Locuinţă

– Persoanele cu handicap grav, precum şi familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane. Beneficiază de scutire și adultul cu handicap accentuat.

Transport

– Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.

– Beneficiază de gratuitate și următoarele persoane:

 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;
 • însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;
 • însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

– Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.

Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.

În această formă, dispoziţiile sunt în vigoare din 25/07/2020, în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 145/2020.

– Beneficiază de gratuitate la transportul interurban și următoarele persoane:

 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

– Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.

În această formă, dispoziţiile sunt în vigoare din 25/07/2020, în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 145/2020.

– Beneficiază de gratuitate la transport interurban și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.

– Persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă. Beneficiază de această gratuitate și asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

– Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

Acest drept a fost introdus prin Legea nr. 145/2020, cu modificările ulterioare aduse prin Legea nr. 193/2020.

– De dreptul de opţiune, privind decontarea carburantului beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Facilităţi la credite

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces.

Condiţii:

 • plata la scadență a ratelor creditului;
 • valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro;
 • returnarea creditului să nu depășească 10 ani.

– În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile:

 • valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro;
 • perioada de rambursare este de 15 ani.

– Beneficiază de facilităţile de credit și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat.

Facilităţi la rovinietă

– Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale.

– Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite, în condiţiile de mai sus.

În partea a II-a acestui punctaj vom trata despre drepturile şi obligaţiile asistentului personal, în cadrul reglementărilor privind serviciile şi prestaţilor sociale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here