18 Ianuarie, 2020

Dreptul la muncă

Adeseori vedem munca drept un dat, o activitate pe care ne însușim să o desfășurăm pentru obținerea de venit sau produse. Indiferent dacă ne încadrăm în categoria persoanelor ocupate sau nu, tindem să vedem în muncă o stare de fapt, o consecință naturală a statutului nostru.

Rareori percepem munca un drept de care beneficiem, deși se încadrează în categoria drepturilor fundamentale, fiind recunoscut ca atare de instrumente juridice internaționale precum Convenţia Internațională a Drepturilor Economice, Sociale și Culturale și Convenția Organizației Internaționale a Muncii.

Constituția României consfințește, prin Art. 41 dreptul la muncă, stabilind, la Alin. (1) că :“Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă”. Mai mult, conform Codului Muncii, Art. 3, Alin (1)-(3), libertatea muncii este garantată, fiecare persoană fiind liberă să își aleagă activitatea/ profesia și locul de desfășurare a acesteia.

Mai mult, conform Art. 5 al aceluiași act normativ, în raporturile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii, “Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală” fiind interzisă.

Într-un atare context juridic, un cetățean cu handicap locomotoriu s-a adresat Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (BCC) pentru a obține informații despre modalitatea și entităților cărora să se adreseze pentru a găsi un loc de muncă.

Evaluând situația prezentată, consilierul BCC a constatat că munca la domiciliu reprezintă alternativa optimă pentru persoana care a solicitat consiliere, îndrumând-o pe aceasta spre a se adresa instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale abilitate din regiunea de centru a țării.

O primă entitate căreia i se poate adresa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM). De două ori pe an, Agențiile Județene organizează bursa locurilor de munca pentru persoane cu dizabilităţi. Pentru a facilita accesul persoanei care a solicitat consilierea la informații, consilierul BCC a obținut informații privind frecvența organizării acestor burse ale locurilor de muncă în zona de rezidență a solicitantuluiși a oferit datele de contact ale AJOFM.

De asemenea, cunoscând organizațiile societății civile din regiunea de rezidență a persoanei în căutare de informații, consilierul BCC a oferit acesteia informații privind activitatea și datele de contact ale ONG-urilor reprezentative, contactând chiar aceste organizații pentru a se asigura că există capacitatea de a sprijini persoana în cauză.

În final, solicitantului informațiilor i-au fost oferite adresele web ale unor portaluri de căutare de locuri de muncă, din țară și din străinătate, unde există oferte de muncă de acasă, precum www.odesk.com.

*** BCC oferă servicii de informare/consiliere cetățenilor, respectând următoarele principii:

Imparțialitate. BCC oferă servicii tuturor cetățenilor, indiferent de statut social sau nivel cultural, religie, sex, etnie.

Independență  față de interese politice, religioase, de afaceri sau de orice alt fel.

Gratuitate. Absența taxelor permite accesul unor largi categorii sociale la serviciile de informare și consiliere.

Confidențialitate. Consilierul are obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor și să nu dezvăluie detaliile personale ale solicitanților, cu excepția cazurilor reglementate de lege.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu