Prin prezentarea de mai jos atragem atenţia asupra modificărilor legislative în domeniu, în condiţiile în care o plângere anterioară formei actuale a dispoziţiilor legale a făcut obiectul unei sesizări la ÎCCJ pentru dezlegarea chestiunii de drept.

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: interpretarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2015, în sensul de a se stabili dacă în categoria beneficiarilor sunt sau nu cuprinși și plătitorii prevăzuți de dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. a) și b) din același act normativ sau numai persoana asigurată“.

– Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, în calitate de reclamant, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, a solicitat, în principal, obligarea pârâtei la plata unei sume reprezentând contravaloarea indemnizațiilor pentru concediile medicale achitate salariaților, care depășesc obligația lunară de plată a contribuției pentru concedii și indemnizații, în anii 2010-2012, constatată de Curtea de Conturi a României.

– În fapt, s-a precizat că Muzeul, în calitate de angajator, s-a înregistrat cu concedii medicale ale salariaților, în perioada 2010-2012, pentru care s-au depus documentații justificative la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în vederea recuperării indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate achitate salariaților.

– Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a respins plata sumelor aferente cererilor reclamantului, motivat de faptul că, potrivit dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, angajatorii nu pot solicita sume reprezentând indemnizații plătite de către aceștia asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate în luna respectivă, dacă este depășit termenul de 90 de zile de la data la care erau îndreptățiți să le solicite.

– Instanța de apel, din oficiu, a dispus suspendarea judecății şi a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, întrucât:

a) în cauză se pune în discuție dacă termenul de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să solicite indemnizațiile se aplică sau nu și cererilor formulate de plătitorii prevăzuți la dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2014;

b) apelanta-pârâtă a apreciat că termenul de 90 de zile prevăzut de art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, în forma anterioară modificărilor aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2014, se aplică și cererilor de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații achitate ce au depășit suma contribuțiilor datorate în lunile respective, formulate de angajatori;

c) intimatul-reclamant a apreciat în sens contrar, respectiv că termenul de 90 de zile se aplică exclusiv beneficiarului persoană fizică asigurată.

Decizia ÎCCJ

Completul ÎCCJ a examinat sesizarea, inclusiv practica instanţelor din ţară, rrespingând cererea ca inadmisibilă, pe considerente din care reţinem următoarele:

– Evoluția textului de lege în discuție, ca urmare a modificărilor succesive realizate de legiuitor asupra prevederilor art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005:

Art. 40 alin. (1) a prevăzut, înainte de modificarea sa prin O.U.G. nr. 36/2010, că: “Indemnizațiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescripție de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.”

Dispozițiile art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 36/2010, au următoarea redactare: “Indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.”

Ca urmare a modificării normei prin art. V pct. 7 din O.U.G. nr. 68/2014, aceasta a dobândit următorul conținut: “Indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) erau în drept să le solicite.”

În sfârșit, forma actuală a prevederilor legale în discuție, după modificarea acestora prin O.U.G. nr. 99/2017, este următoarea: “Indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) erau în drept să le solicite.”

– Problema de drept supusă dezbaterii a fost generată de interpretarea și aplicarea diferite pe care instanțele judecătorești le-au făcut în privința unei reglementări legale [art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, în forma în vigoare în perioada anilor 2010-2014], ce s-a dovedit a fi insuficient de clară și precisă, generând în acest fel o practică neunitară.

– Anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 68/2014, a existat o jurisprudență neunitară în ceea ce privește interpretarea și aplicarea art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, o reglementare legală ce s-a dovedit a fi insuficient de clară și de precisă.

– Deşi condiția dificultății chestiunii de drept ce se solicită a fi dezlegată, drept condiție de admisibilitate a acestei proceduri de unificare a practicii judiciare, poate fi considerată îndeplinită, nu este întrunită condiția noutății problemei de drept cu a cărei rezolvare de principiu Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată.

– Caracterul de noutate se pierde pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanțelor, în urma unei interpretări adecvate, în timp ce opiniile jurisprudențiale izolate sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanșator al mecanismului pronunțării unei hotărâri prealabile.

– În cauza de față, rezultă că instanțele au pronunțat numeroase hotărâri cu privire la problema de drept supusă analizei. Chiar dacă s-a conturat o practică judiciară neunitară, nu trebuie ignorat scopul legiferării acestei instituții procesuale a hotărârii prealabile ca mecanism de unificare a practicii, anume acela de a preîntâmpina apariția unei practici neunitare (control a priori), spre deosebire de mecanismul recursului în interesul legii, care are menirea de a înlătura o practică neunitară deja intervenită (control a posteriori). De altfel, înainte de a fi accesat oricare dintre cele două mecanisme de unificare a jurisprudenței, legiuitorul însuși a intervenit pentru a aduce textului de lege disputat mai multă claritate.

– Prin urmare, câtă vreme problema de drept a fost dedusă judecății instanțelor naționale și s-a conturat o jurisprudență în această materie, elementul de noutate s-a pierdut, nefiind întrunită această condiție de admisibilitate.

(extrase din Decizia nr. 70/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 7 decembrie 2018)

Documentar legal

O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

forma anterioară modificărilor aduse de O.U.G. nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2015

Art. 40. –

(1) Indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite.

Art. 36. –

(3) Plata indemnizațiilor se face lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A și B;

b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical; […]”

forma actuală a reglementării

Art. 40. –

(1) Indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) erau în drept să le solicite.

Art. 1. – 01/01/2018 – Art. 1. a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 99/2017

(1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; 30/12/2010 – litera a fost modificată anterior prin Ordonanţă de urgenţă 117/2010

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

C. beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii.

(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

*) Potrivit art. II. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 99/2017, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pe bază de declarație de asigurare pentru concedii și indemnizații, pentru a beneficia de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate să încheie contractul de asigurare prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Debitele privind contribuția pentru concedii și indemnizații, datorată la bugetul Fondului național de asigurări sociale de sănătate și neachitată până la data de 31 ianuarie 2018, de către persoanele fizice asigurate pe bază de declarație de asigurare pentru concedii și indemnizații, se recuperează de casele de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

Art. 32. –

(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor situații, se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.

Art. 36. –

(1) Calculul și plata indemnizațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în condițiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.

(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

(3) Plata indemnizațiilor se face lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asigurații prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. A; 01/01/2018 – litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 99/2017

b) instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

Ai nevoie de O.U.G. nr. 158/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here