OUG nr. 34/2014 reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei.

Reglementarea legală mai sus amintită conține și dispoziții referitoare la dreptul consumatorului de retragere dintr-un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale, dispoziții asupra cărora ne vom opri în rândurile prezentului articol.

Ce înțelegem printr-un contract la distanţă sau încheiat în afara spaţiilor comerciale?

Contractul la distanţă reprezintă orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Contractul în afara spaţiilor comerciale reprezintă orice contract dintre un profesionist şi un consumator, într-una din următoarele situaţii:

a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului;

b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate la lit. a);

c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;

d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii.

În ce condiții consumatorul se poate retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale?

Potrivit art. 9 alin. 1 din OUG 34/2014, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. 3 şi la art. 14.

Perioada de retragere menţionată expiră în termen de 14 zile de la:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

 • în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
 • în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
 • în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului (art. 9 alin. 2 din OUG 34/2014).

Reținem că legiuitorul a prevăzut că părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor OUG 34/2014.

Ce se întâmplă în cazul omisiunii de către profesionist a furnizării informaţiilor privind dreptul de retragere al consumatorului?

În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. 1 lit. h1, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.

Potrivit art. 10 alin. 2, în cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la art. 10 alin. 1 în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. 2, perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Cum se poate exercita dreptul de retragere al consumatorului și care sunt efectele retragerii acestuia?

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

 • de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexa la OUG nr. 34/2014;
 • de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 9 alin. 2 şi la art. 10 din OUG nr. 34/2014 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile mai sus menţionate, să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 34/2014 revine consumatorului.

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

 • de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;
 • de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

Ce obligaţii revin profesionistului în cazul retragerii consumatorului?

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2014 (art. 13 alin. 1).

Profesionistul rambursează sumele menţionate anterior folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Fără a aduce atingere art. 13 alin. 1 din OUG nr. 34/2014, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Ce obligaţii pentru consumator prevede art. 14 dinn OUG nr. 34/2014 în cazul retragerii acestuia?

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2014. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. h.

Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. 32 sau cu art. 8 alin. 83, consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

Legiuitorul arata ca nu sunt suportate costurile de către consumator pentru:

a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:

 • profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. h sau i  din OUG nr. 34/20144;
 • consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 7 alin. 3 şi cu art. 8 alin. 8 din OUG nr. 34/2014 ;

b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în una dintre următoarele situaţii:

 • consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;
 • consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în momentul în care îşi dă consimţământul;
 • profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. 25 sau cu art. 8 alin. 76.

Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. 3 şi la art. 14, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

Ce exceptări de la dreptul de retragere prevede art. 16 din OUG nr. 34/2014?

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 • furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;
 • prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

___________________________________________

1 Potrivit  art. 6 alin. 1 lit. h din OUG nr. 34/2014, inainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil: (….)în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. 1, precum şi formularul tipizat de retragere, prezentat în partea B din anexă.

2 Potrivit  art. 7 alin. 3 din OUG nr. 34/2014, in cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile, profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.

3 Potrivit  art. 8 alin. 8 din OUG nr. 34/2014,  in cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat ori cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile, profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.

4 Potrivit  art. 6 alin. 1 lit. i din OUG nr. 34/2014,  inainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil(….) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor.

5 Potrivit  art. 7 alin. 2 din OUG nr. 34/2014, profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu art. 16 lit. m.

6 Potrivit  art. 8 alin. 7 din OUG nr. 34/2014, profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

a)toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. 1, cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă;

b)acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul în conformitate cu art. 16 lit. m.

Ai nevoie de OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Exista o situatia in aceasta Ordonanta care nu prea este dezbatuta si anume pierderea dreptului la retragerea dintr-un contract in conditiile in care consumatorul a fost informat inainte incheierii contractului prin Termeni si Conditii. Daca un profesionist nu face aceasta precizare, atunci exceptiile de la returnare sunt cele de la art. 16. Dar daca profesionistul informeaza consumatorul in conformitate cu art. 6 lit. k) ca nu se poate retrage din contract, o petitie ulterioara la ANPC nu va rezolva mare lucru. Situatie concreta, consumatorul solicita un produs care nu se afla in stocul profesionistului, pentru ca acesta nu are cerere dar il poate furniza la pretul afisat prin import din Germania la cererea expresa a consumatorului. Inainte de a incheia contractul, profesionistul informeaza consumatorul ca va pierde dreptul de retragere conform art. 6 lit. k) odata cu achitarea avansului. Ce parere aveti? Mai poate consumatorul returna produsul sau si-a pierdut dreptul in mod legal? Va multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here