Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, autorizaţia de construire/desfiinţare este reglementat prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii.
Recent, legea amintită a fost modificată prin Legea nr. 147/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 491/2017, în vigoare din data de 1 iulie.

Reglementarea de modificare a schimbat anumite încadrări din anexa nr. 2 din Legea nr. 50/1991, atunci când defineşte drept de execuţie a lucrărilor de construcţii.

Odată cu noile încadrări, reamintim şi regimul juridic pentru unele din acestea, potrivit dcispoziţiilor din Codul civil.
 
1. dreptul real principal:

 • drept de proprietate;
 • uz: dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia şi de a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii şi ale familiei sale. Amintim aici, deşi excede tema în discuţie, dreptul de abitaţie –  dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar. Uzul şi abitaţia se constituie în temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevăzute de lege. Dreptul de uz ori de abitaţie nu poate fi cedat, iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau, după caz, arendat.
 • uzufruct: dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege. Uzufructul se poate constitui numai în favoarea unei persoane existente. Pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale ori incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cotă-parte din acestea. Uzufructul în favoarea unei persoane fizice este cel mult viager. Uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice poate avea durata de cel mult 30 de ani. Atunci când este constituit cu depăşirea acestui termen, uzufructul se reduce de drept la 30 de ani. Dacă nu s-a prevăzut durata uzufructului, se prezumă că este viager sau, după caz, că este constituit pe o durată de 30 de ani. Uzufructul constituit până la data la care o altă persoană va ajunge la o anumită vârstă durează până la acea dată, chiar dacă acea persoană ar muri înainte de împlinirea vârstei stabilite.
 • superficie: superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă. Dreptul de superficie se dobândeşte în temeiul unui act juridic, precum şi prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege. Superficia se poate înscrie şi în temeiul unui act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis exclusiv construcţia ori a transmis terenul şi construcţia, în mod separat, către două persoane, chiar dacă nu s-a stipulat expres constituirea superficiei. În situaţia în care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate înscrie pe baza renunţării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate înscrie în favoarea unui terţ pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea;
 • servitute (drept dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Utilitatea rezultă din destinaţia economică a fondului dominant sau constă într-o sporire a confortului acestuia. Servitutea se poate constitui în temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune.
Din drepturile reale care permit lucrări de construcţie au dispărut:
 • dreptul de administrare
 • dreptul de concesionare având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale.
2. drept de creanţă dobândit prin:
 • contract de cesiune: cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ; poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit ; cesiunea de creanţă transferă cesionarului: a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată; b) drepturile de garanţie și toate celelalte accesorii ale creanţei cedate.
 • ATENŢIE: nou-înscris în listă – concesiune: concesionarul are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de exploatare a bunului, în schimbul unei redevenţe şi pentru o durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi a contractului de concesiune. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică.
 • comodat: (sau împrumutul de folosinţă) contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.
 • locaţiune: Uzufructuarul are dreptul de a închiria sau, după caz, de a arenda bunul primit în uzufruct. Locaţiunile de imobile încheiate de uzufructuar, înscrise în cartea funciară, sunt opozabile proprietarului sau moştenitorilor acestuia, după stingerea uzufructului prin decesul sau, după caz, încetarea existenţei juridice a uzufructuarului, până la împlinirea termenului lor, dar nu mai mult de 3 ani de la încetarea uzufructului. Reînnoirile de închirieri de imobile sau de arendări făcute de uzufructuar și înscrise în cartea funciară înainte de expirarea contractelor iniţiale sunt opozabile proprietarului şi moştenitorilor săi pe o perioadă de cel mult 6 luni ori, după caz, de un an, dacă la data stingerii uzufructului nu au fost puse în executare. În niciun caz, locaţiunile nu pot dura mai mult de 3 ani de la data stingerii uzufructului. În cazul în care uzufructul s-a stins prin expirarea termenului, locaţiunile încetează, în toate cazurile, odată cu stingerea uzufructului.
 
Atragem atenţia asupra următorului alineat din anexa la lege , cu definiţiile pentru dreptul de a construi şi care, în forma în care a fost completat, prezintă elemente de interes:
 • Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept. Prin excepţie, în baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legislaţiei specifice din domeniul petrolului şi gazelor naturale, de către titularii de licenţe/permise/autorizaţii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrărilor de construcţii necesare pentru derularea operaţiunilor de explorare/prospectare geologică şi exploatare a petrolului şi gazelor naturale, altele decât construcţiile cu caracter provizoriu, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri, respectiv în baza unui acord pentru construcţiile care afectează temporar terenul şi cu acordul expres al deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii necesare extinderii, întreţinerii sistemelor de apă şi apă uzată, aducţiuni, având explicit acordul/declaraţia din partea deţinătorului de drept pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.
 
Ai nevoie de Codul Civil? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here