Ofertele aşteptate privesc Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” – tip strategic.

Cererile de finanţare pot fi depuse prin Sistemul electronic ACTIONWEB, iar sesiunea se va deschide în data de 1 august 2013 (ora 10:00) şi se va inchide pe 16 august 2013 (ora 16:00).
La sfârşitul acestui material găsiţi şi un compendiu legislativ în domeniu.
Acest domeniu major de intervenţie din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” (POSDRU) vizează facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. Intervenţiile promovate se adresează tuturor grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie specială într-un mod particular.
Principalul obiectiv îl constituie facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.

OPERAŢIUNILE ORIENTATIVE SUNT:

• Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în special a populaţiei rome, a persoanelor cu dizabilităţi şi a tinerilor peste 18 ani care au părăsit sistemul de stat de protecţie a copilului;
• Programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază pentru grupurile vulnerabile;
• Măsuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă (sprijin pentru membrii de familie aflaţi în ingrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit individului să participe pe piaţa muncii).

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:

• Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora;
• Activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii, inclusiv asistenţă în cautarea unui loc de muncă;
• Activităţi care vizează reconversia profesională a lucrătorilor cu calificări redundante, în special pentru persoanele cu risc de excluziune socială;
• Consiliere şi asistenţă pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi;
• Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a sustine participarea pe piata muncii a persoanelor cu risc de excluziune socială;
• Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională;
• Studii şi expertiza care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
• Furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv calificarea şi recalificarea, pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile;
• Formare profesională, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială;
• Dezvoltarea şi implementarea activităţilor pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către tineri, inclusiv pentru combaterea disfuncţiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri şi alcool, comiterea de infracţuni etc.;
• Campanii pentru promovarea voluntariatului în activitătile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
• Dezvoltarea şi promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile – munca la distanţă, munca prin internet, ocupare cu norma redusă;
• Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate, organizaţii sindicale, ONG-uri (asociaţii şi fundatii) şi alti actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
• Activităţi în scopul schimbării atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, în special în ceea ce priveşte mediul de lucru, inclusiv campanii de informare şi promovare îndreptate către angajatori şi angajaţii acestora, comunităţile locale şi factorii de decizie;
• Campanii pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire şi promovarea necesităţii controalelor medicale regulate;
• Cercetări şi studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum: noi forme şi conditii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc.;
• Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru identificarea şi dezvoltarea oportunităţilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere etc.;
• Formare profesională şi grupuri de lucru pentru organizaţii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicină a muncii, instituţiile administraţiei locale, angajatori care încadrează persoane vulnerabile etc., pentru a le îmbunătăţi acestora competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora;
• Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, în special în zonele rurale şi în comunităţile izolate şi marginalizate;
• Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor care facilitează accesul persoanelor vulnerabile la formare profesională;
• Dezvoltarea şi implementarea activităţilor specifice şi personalizate dedicate integrării sociale şi pe piaţa muncii a imigranţilor;
• Proiectele care se adresează persoanelor vulnerabile vor include măsuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii;
• Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
• Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă;
• Activităţi pentru combaterea disfuncţiilor sociale – consum de alcool, consum de droguri, conduite infracţionale etc.

Dintre categoriile de solicitanti eligibili, menţionăm câteva, respectiv din cele care nu privesc instituţii publice:

• Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;
• Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
• Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
• Furnizori de servicii sociale publici/privaţi;
• Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare şi asociaţii ale acestora.

CADRUL LEGISLATIV

În sprijinul celor interesaţi, mai jos redăm o selecţie de acte normative în domeniu:
• H.G. nr. 1217/2006, publicată în Monitorul oficial nr. 808/2006, privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;
• Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 483/2005;
• H.G. nr. 669/2006 (Monitorul Oficial nr. 479/2006) privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
• H.G. nr. 1827/2005 (Monitorul Oficial nr. 64/2006) privind aprobarea Programului de implementare a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 – 2008;
• H.G. nr. 488/2005 (Monitorul Oficial nr. 488/2005) privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială;
• Legea nr. 116/2002 (Monitorul Oficial nr. 116/2002)privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
• H.G. nr. 1149/2002 (Monitorul Oficial nr. 795/2002)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
• Legea nr. 279/2005 (republicată în Monitorul Oficial nr. 522/2011) privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările recente aduse prin Legea nr. 179/2013;
• Ordinul nr. 151/2013 (Monitorul oficial nr. 62/2013) privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2013.
Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here