Prin Ordinul nr. 50/2019, președintele ANAF aprobă procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

Ordinul, care aprobă şi formularele aferente, precum şi instrucțiunile de completare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019. 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OPANAF nr. 1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, publicat în Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018. 

Procedura

– Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau

b) în cotă de 2% pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

c) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Opțiunea poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități.

– În funcție de natura venitului, opțiunea se exercită prin completarea și depunerea, la organul fiscal central competent, a următoarelor formulare, după caz:

a) “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

b) 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

– În vederea stabilirii sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, compartimentul de specialitate prelucrează cererile în termen de maximum 15 zile de la primirea acestora.

Notificarea se face la contribuabilii care au depus formularul 230 în format hârtie pe bază de borderou.

– Nu se emit notificări în cazul în care contribuabilul a depus individual un formular 230, prin poștă, direct la registratura organului fiscal sau prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.

– Notificarea se emite și se transmite contribuabilului în termen de 5 zile de la procesarea cererilor.

– Pentru notificările comunicate, compartimentul de specialitate așteaptă răspunsul contribuabilului 30 de zile de la data comunicării notificării, dar nu mai mult de 45 de zile.

– În cazul contribuabililor care au optat pentru virarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat, compartimentul de specialitate verifică dacă entitățile beneficiare sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii. În situația în care entitatea beneficiară nu îndeplinește această condiție, compartimentul de specialitate informează contribuabilul că organul fiscal nu poate efectua transferul sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, precum și motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.

– Din listă sunt eliminate entitățile pentru care contribuabilii au comunicat, în scris, organului fiscal faptul că nu și-au exercitat opțiunea privind susținerea entității nonprofit/unității de cult, astfel cum această opțiune este înscrisă în evidența fiscală, precum și entitățile beneficiare care nu sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, după efectuarea verificării.

Stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat

– Compartimentul de specialitate stabilește baza de calcul al sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, pe baza datelor din evidența fiscală, având în vedere următoarele, după caz:

● impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor din formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și/sau formularul 224Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România“;

● impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă din formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și/sau din “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

● impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“;

● impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, realizat din România, din “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;

● impozitul anual datorat în România pe venitul realizat din străinătate, după deducerea creditului fiscal, din “Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.

– În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sau veniturilor din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, realizate din România, compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală constituită pe baza formularului 112Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, dacă contribuabilul a optat la angajator/plătitorul de venit pentru calcularea, reținerea și plata de către acesta a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, potrivit legii.

– În situația în care, în urma verificărilor efectuate, organul fiscal constată că persoana fizică şi-a exprimat opțiunea, nu se ia în calcul impozitul aferent sursei de venit pentru care angajatorul/plătitorul a efectuat calculul, reținerea și plata sumei reprezentând 2% sau 3,5%. 

Stabilirea sumei reprezentând 2% sau 3,5%

– Stabilirea plafonului admis de lege se realizează de compartimentul de specialitate prin aplicarea cotei de 2% sau 3,5%, după caz, asupra bazei de calcul determinate astfel cum am arătat mai sus.

– Sunt detaliate procedurile pentru situaţii deosebite: date necompletate, completări eronate etc.

Virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în maximum 90 de zile de la data depunerii cererii. 

Recuperarea sumei virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult

– În situația în care, după transferarea sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal în a cărui rază teritorială își au domiciliul fiscal, în scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, iar viramentul sumelor în contul entităților beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod necuvenit.

– Sumele de recuperat care au fost transferate în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult se stabilesc în termenul de prescripție prevăzut la art. 110 din Codul de procedură fiscală

Stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private

– În vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise de contribuabili în cerere, precum și documentele prezentate (de exemplu, contractul încheiat între părți, documentele de plată) și, în cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii în vederea clarificării situației.

– Compartimentul de specialitate :

● verifică dacă suma plătită pentru bursa privată se încadrează în plafonul admis de lege și stabilește cheltuielile admise cu bursa privată;

● emite decizia privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formular 255);

● comunică deciziile de impunere privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private;

● în termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării acestora, urmând ca, ulterior, să fie transmise automat, prin sistemul informatic, către aplicațiile informatice utilizate de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori persoane fizice. 

Formulare aprobate

Ordinul președintelui ANAF aprobă, totodată, modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului  230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” și “Anexa”  la Cerere.

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) “Notificare privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”;

b) “Referat de stabilire a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;

c) 258 “Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”;

d) 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”.

Ai nevoie de Ordinul nr. 50/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

2 COMENTARII

  1. N-am inteles mare lucru. Multa legislatie specifica.
    Concret, ma intereseaza pasii de urmat: 1..2..3…n
    Sunt pensionar si as vrea din pensie sa redirectionez 2% din impozit pentru acordarea de burse private.
    Totodata, am si un PFA la care as vrea sa fac acelasi lucru.
    Care sunt pasii de urmat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here