Întrebare. Bună ziua. Care este documentația pentru a trece un SRL plătitor de TVA la neplătitor de TVA? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, au în vedere cele două condiții: (1) în cursul anului calendaristic precedent nu a fost depășit plafonul de scutire de 300.000 lei și (2) în cursul anului curent, până la data la care se intenționează trecerea de la plătitor de TVA la neplătitor de TVA, să nu se fi depășit, de asemenea, plafonul de 300.000 lei. Astfel, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare arată că: ,,Art. 310. – (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).,,
  1. Potrivitriv art. 310 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 pind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,,Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.,,
  2. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, alături de declarația de mențiuni 010 în două exemplare, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în original, balanțele de verificare care să ateste că în cursul anului calendaristic precedent nu a fost depășit plafonul de scutire de 300.000 lei și că în cursul anului curent, până la data la care se intenționează trecerea de la plătitor de TVA la neplătitor de TVA, să nu se fi depășit, de asemenea, plafonul de 300.000 lei, precum și jurnalele de vânzări.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here