15 Septembrie, 2019

Dobânzile la disponibilităţile în cont curent la Trezorerie

Executivul a modificat, recent, anumite dispoziţii în acest domeniu, astfel cum erau prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002. Le semnalăm, în măsura în care sunt de reţinut de către operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile post-aderare.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2015, publicată în Monitorul oficial nr. 53/2015 au fost aduse modificări la O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial nr. 295/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

O.U.G. nr. 2/2015 este în vigoare de la data de 25 ianuarie 2015.

Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din subvenţii bugetare.

Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile post-aderare, alţii decât instituţiile publice, beneficiază de dobândă.

ATENŢIE! Nu se includ aici transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, care se virează în conturi deschise în numele acestora la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.

În ce priveşte beneficiarii de fonduri externe nerambursabile post-aderare, cu excepţia persoanelor fizice, actul normativ de bază permite ca, pe numele acestora să poată fi deschise la unităţile Trezoreriei Statului conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a fondurilor aferente finanţării naţionale, în cazul în care prin reglementări specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel.

Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, de către categoriile de mai sus îndreptăţite, operaţiuni derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări – TRANSFOND – S.A.

Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora.

Nivelul ratelor dobânzilor la vedere şi al depozitelor la termen se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat.

Ordonanţa nr. 2/2015 conţine şi prevederi proprii, care nu se include în O.U.G. nr. 146/2002 pe care o modifică.

Astfel, din Articolul II reţinem că dobânda la vedere şi la depozite la termen încasată până la data intrării în vigoare a acestui act normativ de instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii, din administraţia publică centrală şi din administraţia publică locală, la excedentele din anii precedenţi ale bugetelor de venituri şi cheltuieli şi la rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia conturilor de venituri şi de cheltuieli aferente respectivelor bugete, potrivit O.U.G. nr. 146/2002, nu se reconstituie şi rămâne la dispoziţia acestora.

Începând cu data intrării în vigoare a O.G. nr. 2/2015, dobânda la vedere nu se mai calculează.

Dobânda la depozitele la termen constituite până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, de instituţiile publice se calculează conform convenţiilor care au stat la baza constituirii acestora. La expirarea termenelor pentru care au fost constituite depozitele, dobânda calculată urmează regimul pe care îl instituie dispoziţiile art. II din ordonanţa nr. 2/2015.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu