21 Ianuarie, 2020

Dobânzi remuneratorii şi dobânzi penalizatoare

Precizările legale de mai jos pornesc de la întrebarea dacă instanţa de judecată poate acorda doar dobânzi la dobânzile remuneratorii prevăzute într-un contract sau, dimpotrivă, dacă pot fi acordate și dobânzi la dobânzile penalizatoare prevăzute de lege (dobânda legală). 

Acesta a fost, în esenţă, conţinutul întrebărilor preliminare adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării, de către tribunalul solicitant, a unei cauze în care – în prima instanţă – reclamantul a cerut ca instituţiile pârâte să fie obligate la plata dobânzii legale penalizatoare aferente sumelor acordate printr-o hotărâre judecătorească anterioară, dobânzi ce urmează a fi calculate și plătite de la data introducerii cererii de chemare în judecată până la data plății efective.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin hotărârea judecătorească menționată a fost admisă acțiunea și au fost obligați pârâții Ministerul Justiției, Curtea de Apel Bacău și Tribunalul Bacău la plata de daune-interese moratorii, respectiv dobânzi legale reprezentând echivalentul prejudiciului suferit de creditori prin executarea cu întârziere a obligației de plată stabilite irevocabil în sarcina acestora prin titluri executorii.

ÎCCJ a respins, ca inadmisibilă, cererea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în lipsa tuturor elementelor apte să caracterizeze natura litigiului. Găsiţi detalii în Decizia nr. 87/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/2018. 

Să vedem, însă, care sunt chestiunile legale de care trebuie să ţinem cont când se pune problema dobânzilor datorate. 

Dobânzile sumelor în bani

Prevederile generale din Codul civil sunt conţinute în art. 1.489 care stipulează următoarele:

  • dobânda este cea convenită de părți sau, în lipsă, cea stabilită de lege.
  • dobânzile scadente produc ele însele dobânzi numai atunci când acest lucru este permis de lege sau de contractual părţilor ori, în lipsă, atunci când sunt cerute în instanță. În acest din urmă caz, dobânzile curg numai de la data cererii de chemare în judecată. 

Dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare

Reglementarea se regăseşte în Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul oficial nr. 607/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Reţinem delimitările potrivit cărora:

• dobânda datorată de debitorul obligației de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenței obligației, este denumită dobândă remuneratorie.

• dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare

Rata dobânzii

În temeiul Codului civil, ordonanţa precizează că părțile sunt libere să stabilească, în convenții, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât și pentru întârzierea la plata unei obligații bănești.

• În cazul în care, potrivit dispozițiilor legale sau prevederilor contractuale, obligația este purtătoare de dobânzi remuneratorii și/sau penalizatoare, după caz, și în absența stipulației exprese a nivelului acestora de către părți, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.

• Rata dobânzii legale remuneratorii se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință a BNR, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administrație al BNR.

Rata dobânzii legale penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale. 

Dobânda practicată de profesionişti

Reamintim mai întâi că, potrivit Codului civil, sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere, iar exploatarea unei întreprinderi înseamnă exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.

Reţinem din O.G. nr. 13/2011:

  • în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, rata dobânzii legale se stabilește după cum se aplică dobânda remuneratorie sau penalizatoare, diminuată cu 20%, iar dobânda rezultată nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.
  • în raporturile dintre profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale.
  • în raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă și când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an. 

Nu uitaţi câteva precizări legale importante

• Dobânda – remuneratorie sau penalizatoare – trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobânda legală.

Plata anticipată a dobânzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată nu este supusă restituirii, indiferent de variațiile ulterioare.

• Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza și pot produce dobânzi în temeiul unei convenții speciale încheiate în acest sens, după scadența lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puțin un an. Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza și pot produce dobânzi.

• Precizările de mai sus nu se aplică contractului de cont curent nici atunci când prin lege s-ar dispune altfel. 

Daunele moratorii în cazul obligațiilor bănești

Pentru a întregi discuţia noastră, amintim şi regimul daunelor moratorii, cu raportare la dobânzile datorate. În acest sens, Codul civil prevede următoarele :

• În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății ar fi mai mic.

• Dacă, înainte de scadență, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadență.

• Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.

Ai nevoie de OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu