Printr-un proiect de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, se apreciază că, în prezent, se impune delimitarea a două categorii de dobânzi convenţionale, şi anume dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare, separat definite, denumirea „dobândă” rămânând o noţiune generică a cărei accepţiune poate include cele două categorii menţionate, fără a se limita neapărat la acestea.

Propunerea legislativă vizează, în principal, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti şi adoptarea Ordonanţei Guvernului privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004.

În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se arată că, pentru a asigura o mai bună reflectare a dobânzii de referinţă faţă de condiţiile pieţei româneşti, în data de 18 ianuarie 2002, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a luat decizia înlocuirii taxei scontului cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, precum şi adaptarea cadrului legislativ, prin înlocuirea cu dobânda de referinţă, în toate actele normative care fac referire la taxa scontului şi alte tipuri de dobânzi ale băncii centrale. Decizia de înlocuire a fost anunţată public printr-un

comunicat de presă, care definea această dobândă ca fiind, pentru perioada următoare, media aritmetică, ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzilor depozitelor atrase şi operaţiunilor reverse repo din luna anterioară celei pentru care se face anunţul.

Adaptarea cadrului legal s-a realizat în data de 6 iunie 2002, când a fost publicată Legea nr.356 pentru aprobarea cu modificări şi completări a Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, în cuprinsul căreia se menţionează că „Dobânda legală se stabileşte, în materie comercială, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României” care „se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzacţiilor, între dobânda la depozitele atrase de Banca Naţională a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul”.

Apariţia noului Cod Civil (Legea nr.287/2009) şi respectiv a Legii privind punerea în aplicare a noului Cod Civil (Legea nr. 71/2011) impune în prezent delimitarea a două categorii de dobânzi convenţionale, şi anume dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare, separat definite, denumirea „dobândă” rămânând o noţiune generică a cărei accepţiune poate include cele două categorii menţionate, fără a se limita neapărat la acestea. Astfel, potrivit principiului libertăţii contractuale, părţile îşi pot stabili neîngrădit, prin convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întîrzierea la plată a unei obligaţii băneşti. În lipsa unei astfel de stipulaţii, devine aplicabilă dobânda legală pentru fiecare din cele două categorii. Noul mecanism al aplicării dobânzii legale urmează a fi reglementat de prevederile Ordonanţei Guvernului privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Pe cale de consecinţă, dispoziţiile cu privire la dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României se impun a fi abrogate, atât din perspectiva apariţiei celor două categorii de dobânzi, distinct definite, dar mai ales ca urmare a obligaţiei de transpunere, până la data de 16 martie 2013, a dispoziţiilor Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale.

*

Alte modificări legislative, vizate prin proiectul ordonanţei de Guvern, se referă la:

● modificarea şi completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară.

● modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

● modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 reglementează activitatea schemei de garantare, ce are drept scop protejarea deponenţilor prin garantarea depozitelor (inclusiv creanţele ataşate) deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi, la instituţiile de credit participante la Fond, în eventualitatea indisponibilizării depozitelor.

● modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.278/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Aplicarea prevederilor proiectului de ordonanţă intră în competenţa Băncii Naţionale a României şi, în privinţa prevederilor care asigură transpunerea Directivei Omnibus, a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Totodată, prin acordarea posibilităţii utilizării resurselor administrate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în scopul facilitării măsurilor de restructurare autorizate de Banca Naţională a României în procedura administrării speciale a instituţiilor de credit se va realiza implicarea, încă dintr-o fază incipientă, a Fondului în pregătirea şi derularea activităţilor necesare pentru soluţionarea băncilor-problemă

După adoptare, proiectul de act normativ va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, cu excepţia prevederilor care transpun dispoziţii ale Directivei 2010/78/UE (Directiva Omnibus), care vor intra în vigoare la data de 31 decembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here